8 tipov na najpokojnejšiu dovolenku vo Vašom živote

Môžete utrpieť úraz, náhle ochorieť, stratiť batožinu, doklady, či inú neočakávanú udalosť. Na otázky, či máte toto riziko niesť Vy, alebo si zvolíte možnosť preniesť ho na poisťovňu Vám odpovedá špecialistka Salve Anna Molnárová.

Na čo slúži cestovné poistenie?

 Je jedno kedy a kam cestujete, cestovné poistenie je jednoducho potrebné, pretože nikdy neviete, čo Vás môže na dovolenke nepríjemne prekvapiť. Môžete utrpieť úraz, náhle ochorieť, stratiť batožinu, doklady, či inú neočakávanú udalosť.

Na akú dobu sa uzatvára cestovné poistenie?

 Poznáme dva druhy cestovného poistenia:

Krátkodobé, ktoré sa uzatvára jednorazovo pre jednu cestu. Sú to časovo ohraničené cesty s jasným začiatkom odchodu a dátumu návratu na Slovensko.

Celoročné, ktoré pokrýva celý rok. Slúži na poistenie ľubovoľného počtu ciest počas jedného roka. Podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty. Pokiaľ cestujete do zahraničia niekoľkokrát ročne, môže to byť pre Vás lacnejšie.

Čo kryje cestovné poistenie?

 Ako je už vyššie uvedené, pri cestovaní môžu nastať nepredvídané situácie, riziká, ktoré znepríjemnia nielen pobyt samotný, ale môžu spôsobiť aj finančné škody. Ide najčastejšie o tieto poistné riziká:

-poistenie liečebných nákladov

-poistenie úrazu

-poistenie batožiny

-poistenie straty dokladov

-poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví

-poistenie právnej ochrany

-poistenie pátrania a záchrany horskou službou

-poistenie storna dovolenky

-poistenie technickej pomoci (napr..nepojazdné vozidlo)

Pri uzavretí poistnej zmluvy Vám poisťovňa vystaví asistenčnú kartu.  

Potrebujem mať na dovolenke cestovné poistenie, ak mám uzatvorené životné alebo úrazové poistenie?

 Je treba analyzovať, čo Vám kryje Vaše životné poistenie, úrazové poistenie a ako máte nastavené poistné krytie, čiže výšku poistnej sumy. Ďalej je potrebné položiť si otázku, či Vaše poistenie platí aj v krajine, v ktorej strávite dovolenku. V cestovnom poistení máte také krytia poistných udalostí, ktoré nemôžu byť predmetom životného poistenia. Odpoveď teda je: potrebujete aj cestovné poistenie.

Ako postupovať, ak sa mi stal na dovolenke úraz a uzatvoril som si cestovné poistenie?

 Úraz a jeho ošetrenie v zahraničí ihneď nahláste svojej komerčnej poisťovni. Kontakty máte uvedené v poistnej zmluve. V prípade, že by ste utrpeli vážny úraz, ktorý Vám neumožní nahlásiť to, môže to urobiť aj osoba, ktorá je s Vami na dovolenke.

 Po úraze vyhľadajte ihneď lekára a riaďte sa jeho pokynmi. Lekárovi predložte asistenčnú kartu, ktorú ste dostali pri uzavretí poistnej zmluvy. Poisťovni najneskôr do 30 dní treba oznámiť poistnú udalosť a predložiť jej všetky doklady na stanovenie rozsahu poistného plnenia, najmä lekársku správu. Ak okolnosti úrazu vyšetrovala polícia, treba predložiť potvrdenie  polície.

 Ak ste za zákrok, ošetrenie zaplatili v hotovosti, vždy si vyžiadajte od lekára doklad o zaplatení a lekársku správu s uvedením diagnózy.

 Po návrate z dovolenky musíte svojej poisťovni predložiť originál lekárskej správy s diagnózou, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie alebo pobyt v nemocnici či v zdravotníckom zariadení, za lieky predpísané lekárom, účet za prevoz.

Aké sú výhody cestovného poistenia pre klienta?

 V prípade náhlej poistnej udalosti v zahraničí je predpoklad, že ošetrenie, či lekársky zákrok bude finančne náročný. Ošetrenie boľavého zuba, vyvrtnutého ramena, členku, virózy sa môže vyšplhať aj na stovky eur, ktoré zaplatíte priamo u ošetrujúceho lekára. Ak nemáte uzavreté cestovné poistenie, za ošetrenie musíte zaplatiť v hotovosti. Po návrate z dovolenky  Vám vráti len časť nákladov. Ich výška sa rovná iba sume, ktorá prestavuje výšku základného liečenia v domovskej krajine. Ostatné náklady presahujúce tento limit Vám preplatené nebudú. Preto je treba toto riziko vyšších cien v zahraničí mať ošetrené uzavretím cestovného poistenia, aby Vám boli preplatené všetky základné zdravotné a liečebné zákroky v zahraničí.

Od čoho závisí cena poistenia?

Cena poistenia závisí od viacerých skutočností:

-od územnej platnosti – teda štátu do ktorého cestujete

-od veku poisteného. Dospelá osoba má drahšiu poistku ako dieťa alebo študent

-od toho, či ide o krátkodobé alebo celoročné poistenie

-od rozsahu zvoleného poistného krytia

-od dĺžky pobytu

Cenu ovplyvňuje aj počet cestujúcich. Poisťovne môžu poskytnúť zľavu za rodinné poistenie.

Má takéto poistenie aj svoje výluky?

 Výluky z poistenia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy.