Aj klient si môže vziať dovolenku...alebo všetko, čo potrebujete vedieť o poistení

Ľudia využívajú životné poistenie, aj keď mu príliš nerozumejú. Čo robiť v prípade úmrtia poisteného alebo čo, ak prídete o prácu a nemáte peniaze na platenie? Odpovede na tieto otázky Vám dnes v Salve poradni prináša špecialistka Salve Erika Hadbávna...

Čo všetko zahŕňa životné poistenie?

 Životné poistenie zahŕňa v prvom rade krytie akéhokoľvek úmrtia poisteného. Môže ísť o úmrtie úrazom, chorobou alebo prirodzenou smrťou. Zahŕňa, ale aj ďalšie voliteľné pripoistenia, ktoré si klient navolí podľa svojich potrieb sám alebo za účasti poisťovacieho agenta či sprostredkovateľa, ako napr. smrť úrazom, trvalé následky úrazu, denné odškodné, hospitalizáciu, závažné choroby, operácie, práceneschopnosť...

Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie?

 V prípade úmrtia poisteného sa poistné plnenie vypláca oprávneným osobám, ktoré si klient sám určí v poistnej zmluve. Ak si ich neurčí, postupuje sa podľa občianskeho zákonníka, a to pozostalým v prvom rade, manžel, manželka, deti.

Čo ak si klient uzatvorí životnú poistku a príde napríklad o prácu, čiže nebude môcť platiť poistku?

 Samozrejme aj v takomto prípade sa dajú veci vyriešiť. Dôležité je, aby klient ihneď nezrušil poistnú zmluvu, nakoľko by bol stratový iba on. Je potrebné, aby kontaktoval agenta alebo sprostredkovateľa, ktorý mu poistnú zmluvu uzatvoril resp. poisťovňu, ktorá mu pomôže nájsť prijateľné riešenie. Väčšinou sa dá zmluva upraviť, ponížiť na mesačné poistné, ktoré klient v danom období zvláda platiť. Ochráni sa tak aj v čase, keď prišiel o zamestnanie. Niektoré poisťovne už umožňujú klientom využiť aj prázdniny v platení, práve pre prípad takýchto udalostí.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?

 V prípade smrti poisteného sa tak, ako som už uviedla vyššie, poistné plnenie vypláca oprávneným osobám. Ak v poistnej zmluve nie sú uvedené, postupuje sa podľa Občianskeho zákonníka. Ak klient nemá príbuzných v priamom rade, poistné plnenie spadá do dedičského konania.

Ako sa vypláca poistné plnenie maloletým oprávneným osobám?

 Poistné plnenie sa vypláca zákonnému zástupcovi alebo poručníkovi, ktorý bol maloletému pridelený súdom.

Ako oslobodzujú poisťovne od platenia poistného?

 Poisťovne oslobodzujú od platenia poistného v prípade, ak má klient takéto pripoistenie prikúpené. Poistnou udalosťou je vtedy trvalá invalidita, čo znamená podľa sociálnej poisťovne, neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť od 70% a vyššie. Vtedy na seba poisťovňa preberá záväzok, že bude platiť mesačné poistné za klienta. Jednotlivé poisťovne majú nastavené oslobodenie na celú mesačnú čiastku, vrátane sporivej zložky. Alebo len na rizikové krytia. Po roku opäť dochádza k posúdenie zdravotného stavu klienta, a ak stav pretrváva, pokračuje poisťovňa v platení za klienta.

Erika Hadbávna

Patrí medzi investičných expertov Salve a venuje sa aj životnému poisteniu.

Viac od autora →