Dôchodkové poistenie môžete zaplatiť aj dodatočne. Pozrite sa, ako

Možnosť doplatiť si poistné môžu využiť najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok.

Tí, ktorí chcú dodatočne zaplatiť dôchodkové poistenie musia najskôr na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska najprv doručiť vyplnené a podpísané tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“.
„Tlačivo nájdete na webovej stránke poisťovne alebo priamo v pobočkách. Najlepšie je doručiť ho osobne. Na základe tohto oznámenia pobočka zistí, či záujemca spĺňa zákonom stanovené podmienky na dodatočné zaplatenie poistného. Ak áno, môže poistné okamžite aj zaplatiť. Pobočka následne vydá potvrdenie o zaplatení poistného a na požiadanie poistenca môže vydať aj potvrdenie o dobách poistenia, za ktoré si poistné dodatočne zaplatil," radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.
Možnosť doplatiť si poistné môžu využiť najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok.

Môžu si ho však doplatiť len za obdobie od 1. 1. 2004 a len v prípadoch striktne vymedzených zákonom.

Doplatiť poistné na nemocenské poistenie alebo na poistenie v nezamestnanosti pre získanie potrebného obdobia pre získanie nároku na príslušné dávky však nie je možné v žiadnom prípade.

Ak si chcete zabezpečiť bezpečnú starobu, kliknite SEM