Mať chránený majetok je vždy výhoda

V Salve poradni Vám to najdôležitejšie o majetkovom poistení prezradí špecialistka Janka Zvardoňová...

Čo je to majetkové poistenie?

Ako už z názvu vyplýva, majetkové poistenie vo svojej podstate ochraňuje majetok fyzickej osoby, prípadne právnickej  osoby. Majetkové poistenie patrí do sekcie neživotného poistenia. V rámci majetkového poistenia poznáme poistenie, ktoré je dané zo zákona - povinné zmluvné poistenie automobilu. Ostatné druhy poistenia sú už dobrovoľné a vždy je na klientovi, či si také poistenie aj kúpi - havarijné poistenie, cestovné poistenie, poistenie domu, bytu alebo domácnosti, poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, poistenie zodpovednosti pri výkone povolania atď. Klient sa dobrovoľne rozhoduje, ak nastane poistná udalosť, či bude mať vlastné zdroje na krytie finančnej škody, alebo túto povinnosť presúva na stranu poisťovne a na základe platnej zmluvy za to poisťovni platí poistné.

Na čo všetko sa môže majetkové poistenie vzťahovať?

Na túto otázku v skratke sa v tejto sekcii zodpovedať nedá. Zoberiem len jeden príklad. Klient si postaví rodinný dom. Celý život si na to odkladal finančné prostriedky. Zrazu zmenou klimatických podmienok príde víchrica, ktorá mu zničí celú strechu a ešte k tomu padajúca krytina poškodí dve cudzie autá. Kvalitné poistenie nehnuteľnosti a zodpovednosti z držby nehnuteľnosti v tomto prípade by klientovi malo vykryť celú škodu v rámci živelných udalostí, a aj poškodenie automobilov.

Aké výhody z neho plynú na rozdiel od iných druhov poistenia?

Mať chránený majetok je vždy výhoda. Vždy je potrebné predvídať, byť pripravený na možné riziká, ktoré nás v živote môžu postretnúť.

Ktoré majetkové poistenie by ste odporúčali?

Určite je to individuálne. Ale z mojej praxe viem, že keď klient ide do zahraničia - mal by mať cestovné poistenie, ak má nehnuteľnosť - mal by mať poistenie nehnuteľnosti a domácností, ak má automobil-PZP musí mať, havarijné už je na zvážení každého z nás.

Čo zastrešuje majetkové poistenie?

Každý druh poistenia kryje rozdielne riziká. Majetkové poistenie kryje živelné pohromy, krupobitie, povodeň, záplava, tiaž snehu, úder blesku, vandalizmus, atď., u cestovného poistenia sú to liečebné náklady, hospitalizácia, repatriácia, pobyt príbuznej osoby ,PZP kryje škody na majetku, zdraví a ušlom zisku z držby motorového vozidla, havarijné poistenie využijeme v prípade poškodenia vlastného motorového vozidla napr. pri dopravnej nehode.

Je potrebný znalecký odhad?

Znalecký odhad je potrebný vtedy, ak poisťujeme nehnuteľnosť na základe znaleckého posudku. Skôr je potrebné hlavne u staršieho majetku, alebo aj automobilu, ktorý už opustil bránu predajne mať zápis z obhliadky.