Pozor, banka vám môže zrušiť účet. Bez udania dôvodu

Tak rýchlo, ako vám banka účet zriadi, tak rýchlo, vám môže oznámiť, že vám ho zruší.

To, prečo vám banka môže bezdôvodne zrušiť účet nájdete vo všeobecných obchodných podmienky. Áno sú to tie husto popísané strany, ktoré vám priložia ku každej zmluve a takmer nikto ich nečíta. Ale potešíme vás, portál pluska.sk v spolupráci s portálom financnykompas.sk pre vás vybral 8 najčastejších dôvodov, prečo banky rušia účty. Tu sú:

1.) v stanovenej lehote nedošlo k žiadnemu pohybu na účte zo strany klienta
2.) na účte klienta vzniklo nepovolené prečerpanie prostriedkov bez súhlasu banky
3.) klient uviedol nepravdivé informácie, alebo zamlčal podstatné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie alebo trvanie zmluvného vzťahu
4.) v majetkových pomeroch klienta nastali také podstatné zmeny, ktoré ohrozujú plnenie pohľadávok banky
5.) klient porušil zmluvu, alebo konal v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami banky
6.) banka nadobudla dôvodné podozrenie, že konanie klienta odporuje všeobecne záväzným predpisom, alebo ich obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom
7.) ak sa banka dozvie o smrti klienta a stav finančných prostriedkov na účte nedosahuje minimálny zostatok
8.) ak je na majetok klienta vyhlásený konkurz alebo exekúcia a stav prostriedkov na účte nedosahuje minimálny zostatok

Ak sa vám aj niektorá zo situácií prihodí, pravdepodobne už zastavenie zrušenia účtu nedocielite. Na druhej strane sa nemusíte báť, výpoveď zmluvy o bežnom účte má dvojmesačnú výpovednú lehotu. Budete mať teda dosť času na otvorenie účtu v inej banke a zriadenie potrebných trvalých príkazov či nahlásenie čísla nového účtu zamestnávateľovi. O peniaze taktiež neprídete, banka s nimi totiž naloží podľa vašich inštrukcií, uzatvára portál pluska.sk.

Ak potrebujete nový bežný účte, klinite SEM