Rok 2016 prináša výrazné zmeny v DPH

Zákon o DPH sa od 1. januára tohto roku výraznejšie zmenil. Najviditeľnejšou zmenou je nižšia DPH na základné potraviny, veľmi výraznou zmenou je úhrada DPH z uhradených faktúr, zmien v zákone je však viac. Píše portál nextfuture.sk...

Nižšia DPH na potraviny

Najviditeľnejšou zmenou je zmena sadzby na základné potraviny. Zákon stanovuje na vybrané potraviny sadzbu DPH vo výške 10 %. V súvislosti s touto zmenou pribudla predajcom potravín povinnosť duálne zobrazovať ceny na pultoch.

DPH len zo zaplatených faktúr

Podnikatelia nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré vystavili a odoslali odberateľom na úhradu, ale z faktúr, ktoré odberatelia reálne uhradili. Rovnako až po zaplatení vznikne právo na odpočítanie DPH.

Zmeny v zábezpeke

Podľa nových pravidiel budú podnikatelia, ktorí požiadajú o registráciu za platiteľa DPH zaregistrovaní aj bez toho, aby zložili zábezpeku v plnej výške. Podnikatelia zábezpeku nemusia zložiť vôbec, prípadne ju môžu zložiť len čiastočne a úrad ich za platiteľa zaregistruje. Od podnikateľov však bude túto zábezpeku vymáhať, čiže povinnosť zložiť ju sa nemení. Ak však v minulosti podnikateľ žiadajúci o registráciu zábezpeku nezložil, bol to dôvod na to, aby nebol zaregistrovaný. 

Kontrolný výkaz

Ďalšia zmena je v kontrolnom výkaze. Novela ukladá podnikateľom povinnosť rozpisovať zjednodušené faktúry podľa jednotlivých dodávateľov v prípade, že celková suma odpočítanej DPH presiahne 3 000 eur. Za stanovených podmienok sa to týka napríklad blokov z elektronickej registračnej pokladnice, prípadne dokladov, ktoré vystavujú automatické čerpacie stanice.

Skoršie vrátenie DPH

Platiteľ DPH má nárok na vrátenie DPH do tridsať dní v prípade, že bol platiteľom DPH najmenej dvanásť kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Zároveň sa v zákone píše, že o nároku na skoršie vrátenie DPH rozhodujú prípadné daňové nedoplatky, colné nedoplatky, nedoplatky na zdravotných odvodoch a nedoplatky na sociálnych odvodoch.

Samozdanenie

Novela zavádza povinnosť samozdanenia stavebných prác na všetky prípady nadobudnutia tovarov, ak je dodávateľom zahraničná osoba a miestom dodania je tuzemsko. Zo zákona sa vypúšťa pravidlo, ktorého sa samozdanenie uplatňuje len v prípade, ak je súčasťou dodania inštalácia, alebo montáž. Prípadov samozdanenia teda pribudne.

Pomerné odpočítanie DPH

Mení sa aj systém pomerného odpočítania DPH ak sa služby a vybraný hmotný majetok používa na podnikanie a zároveň na iné účely. DPH je možné odpočítať iba v tej miere, v akej sa služba, či majetok, používa na podnikanie. Novela obsahuje inštrukcie ako tento pomer určiť.

Podľa novely rozhoduje výška príjmu z podnikania a z inej činnosti, obdobie používania na nepodnikateľskú činnosť a taktiež sa zohľadní vlastné kritérium, ktoré zohľadňuje rozsah použitia.