Seriál o cestovnom poistení: Doplnkové a volitelné pripoistenia

Leto je za rohom a vy už určite plánujete dovolenku. Nemali by ste však zabudnúť na cestovné poistenie, radí špecialistka Salve Mária Korcová. Prečítajte si druhý diel jej seriálu o doplnkových a volitelných pripoisteniach.

Základný balík cestovného poistenia je možné rozšíriť o doplnkové a voliteľné pripoistenia. Podľa toho, ktoré z nich si vyberiete, je určený aj rozsah poistného krytia.

Pripoistenie športových aktivít počas dovolenky

Pripoistenie športových aktivít vám poskytne nadštandardné krytie úrazov a škôd, ktoré vzniknú v dôsledku vykonávania špecifických druhov športových aktivít.

Čo kryje pripoistenie športových aktivít?

- rizikové športy, ktoré poisťovňa nekryje v základnom poistnom balíku (ich zoznam sa líši v závislosti od poisťovne)

Aké sú výluky z pripoistenia športových aktivít?

Každá poisťovňa si určuje skupiny rizikových a nepoistiteľných športov sama. Preto si vždy overte či je daný druh športu zahrnutý vo vami vybranom poistnom balíku tej – ktorej poisťovne a či nie je uvedený vo výlukách.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie vám poskytne finančnú náhradu (odškodné) za úraz, zranenie, utrpenú bolesť, zdravotnú či inú ujmu.

Aké  riziká kryje úrazové poistenie?

- trvalé následky úrazom

- smrť úrazom

Seriál o cestovnom poistení: Liečebné náklady a asitenčné služby

Čo by ste mali o úrazovom poistení vedieť?

Ako poistenec môžete stratiť nárok na náhradu škody, ak ste sa vedome správali rizikovo, alebo ak ste ovplyvnil vznik poistnej udalosti po požití alkoholu alebo omamných látok.  

Väčšina poisťovní vám nepreplatí ani následky úrazu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s teroristickými činmi alebo vojnovými udalosťami.

Poistenie nákladov na privolanie opatrovníka

Poistenie poskytuje preplatenie cesty opatrovníka v prípade, že ste hospitalizovaný v dôsledku úrazu alebo choroby na dlhšie ako 7 dní a váš stav nedovoľuje prevoz do SR. Toto poistenie sa tiež odporúča uzatvárať v prípade, že cestujete so staršou osobou alebo s osobou so zmenenou pohyblivosťou.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade škôd na majetku, zdraví alebo živote, ktoré spôsobíte druhej osobe svojou nepozornosťou alebo nedbanlivosťou.

Ktoré riziká sú kryté poistením zodpovednosti za škodu?

- škody na zdraví a majetku tretej strany

- právnu pomoc a poradenstvo

- služby advokáta

- pomoc pri zadržaní políciou, hrozbe zadržania alebo pri zháňaní kaucie

- poskytnutie tlmočníka

Na čo sa nevzťahuje poistenie za škodu?

V prípade, že ste škodu spôsobili úmyselne, hrubou nedbanlivosťou alebo v dôsledku požitia alkoholu alebo drog, má poisťovňa nárok odmietnuť vyplatenie náhrady.

Čo si možno pripoistiť k cestovnému poisteniu.Čo si možno pripoistiť k cestovnému poisteniu.

Poistenie storna zájazdu, leteniek a ubytovania

Poistenie storna vám zabezpečí vám preplatenie storno poplatkov, ktoré by ste museli v prípade zrušenia cesty zaplatiť cestovnej kancelárii, leteckej spoločnosti či inému poskytovateľovi cestovnej služby.

Aké riziká sú kryté poistením storna?

Poistenie kryje vymáhané storno poplatky za zrušenie:

- letenky, príp. iného cestovného lístka

- zájazdu alebo dovolenky

- študijného pobytu

- ubytovania

Čo by ste mali vedieť o poistení storna?

Finančnú škodu vám poisťovňa preplatí len v prípade vážneho ochorenia, úrazu alebo úmrtia cestujúceho či jeho blízkej osoby, v prípade straty cestovných dokladov alebo povolania na vojenské cvičenie. Niektoré poisťovne akceptujú aj tehotenstvo, predvolanie na súd či rozvod. Toto poistenie je možné uplatniť aj v prípade predčasného návratu z vyššie uvedených dôvodov, pričom vám poisťovňa preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

Poistenie vám poskytne náhradu za veci, ktoré sa počas cesty alebo pobytu v zahraničí poškodia, stratia alebo odcudzia.

Čo všetko kryje poistenie batožiny?

- veci osobnej potreby

- športové potreby

- elektronika

- cennosti

- doklady

Aké sú výluky z poistenia batožiny a vecí osobnej potreby?

Poistenie batožiny kryje celú batožinu v určitej poistnej sume, pričom náhrada za jednu vec je obvykle limitovaná. Ak veziete niečo cennejšie (napr. notebook), je vhodné si túto vec zvlášť pripoistiť. Nadštandardné poistenie veci vám zabezpečí preplatenie jej plnej ceny.

Základné cestovné poistenie vám nekryje klenoty, šperky, umelecké predmety, vyššie obnosy peňazí, šeky ani drahú výpočtovú techniku. Rovnako aj tu platí, že je potrené ich dať samostatne poistiť.

V prípade odcudzenia, poškodenia či zničenia batožiny alebo jej časti krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím musí dôjsť k tzv. prekonaniu prekážky (napr. vylomenie zámku, batožinového priestoru v aute). To sa však nevzťahuje na stan či príves, a to ani v prípade, že boli uzamknuté. 

Poistenie batožiny nekryje škodu spôsobenú krádežou vecí, ktoré boli ponechané bez dohľadu či vecí, ktoré boli odcudzené vreckovou krádežou.

Ak bola poistená vec poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená zámerne, zaniká vám právo na poistné plnenie.

Ak bola poistená vec uskladnená v poškodenej alebo zničenej batožine (chyba materiálu, opotrebovanie, nevhodné balenie), nevzniká vám právo na poistné plnenie.

V ďalšej časti sa dočítate o rizikách v jednotlivých slovenský poisťovniach.

Ak chcete kvalitné cestovné poistenie, kliknite sem

Mária Korcová

Zaoberá sa životným poistením, servisom a investíciami.

Viac od autora →