Trápia vás dlhy? Pomôže vám osobný bankrot

Ak sa topíte v dlhoch, štát má už pre vás už pár mesiacov riešenie. Ide o osobný bankrot. Pozrite sa, pre koho je určený.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii priniesla väčšiu dostupnosť oddlženia. Rezort spravodlivosti vďaka novele znížil náklady spojené so začatím oddlženia, píše portál pravda.sk. Na začatia, totiž dlžníkovi po novom stačí 500 eur. Dokonca, ak požadovanú sumu nemá, vo forme akejsi pôžičky mu ju poskytne Centrum právnej pomoci. Dlžník ich potom musí splatiť v nasledujúcich troch rokoch.

Osobný bankrot je vhodný najmä vtedy, ak človek nedokáže dlhodobo splácať svoje dlhy. Nehodí sa pre tých, ktorí meškajú dva tri mesiace so splátkou úveru. Dlžník, ktorý je fyzickou osobou, sa za platobne neschopného považuje, ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Vyššia dostupnosť osobného bankrotu sa prejavila aj na zvýšenom záujem oň. „Centrum zaznamenalo vysoký záujem o osobný bankrot," uviedla Daniela Romanová z Centra právnej pomoci. Ak sa rozhodne dlžník pre tento spôsob oddlženia, čaká ho postup zložený z viacerých krokov. V každom prípade sa treba na začiatku procesu obrátiť na Centrum právnej pomoci alebo advokáta, ktorí vás procesom oddlženia prevedú.

Osobný bankrot je dostupnejší.Osobný bankrot je dostupnejší.

Oddlžiť sa dá dvomi spôsobmi, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Ak si dlžník vyberie konkurz, odovzdá na speňaženie svoj majetok a súd rozhodne o oddlžení. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak je voči je voči nemu vedená exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie.

Ak si dlžník vyberie splátkový kalendár, ponechá si časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Súd určí dlžníkovi jednu kvótu, minimálne 30 %, ktorú má dlžník zaplatiť. Zostatok dlhu sa už potom nedá vymôcť. Veritelia však musia dostať aspoň toľko, koľko by dostali, ak by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom.

Dlžníci tiež musia počítať s tým, že nie všetkých dlhov sa možno zbaviť. Zákon totiž definuje nedotknuteľné pohľadávky. Tie musia byť splatené aj po oddlžení. Sú to napríklad výživné na dieťa, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví a podobne.

Ak chcete dostať svoje financie pod kontrolu, kliknite SEM