Ušetrite! Opravu Vášho auta zaplatí havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným nepovinným poistením. Pri dopravnej nehode Vám však vie ušetriť nemalé peniaze, píše Branch manažér Salve Juraj Svrček.

 Hovorí sa, že kúpa automobilu je „najhoršou investíciou“. Niečo na tom bude, no túžba po vlastných štyroch kolesách zatláča tento argument do úzadia. Auto jednoducho potrebujeme. Zostáva nám len rozhodnúť sa, či nové alebo jazdené. Denne môžeme na Slovensku naraziť na dva milióny áut. Tento vysoký počet prináša so sebou aj riziká vo forme rozličných poškodení, havárií alebo krádeže.

 Aby sme o svoju investíciu, pre niektorých možno životnú, neprišli veľmi skoro, bolo by dobré zamyslieť sa aj nad ochranou, čiže poistením tejto investície.

Čo to vôbec je havarijné poistenie známe ako KASKO?

 Havarijné poistenie, označované aj ako KASKO, patrí medzi majetkové poistenie, ktorého podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napríklad havária, živel, krádež, vandalizmus...

Aké poistné krytia zahŕňa havarijné poistenie?

 Typické havarijné poistenie musí zahŕňať náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničení vozidla (tzv. totálka alebo totálna škoda) vzniknutom pri havárií (dopravnej nehode) alebo v dôsledku živelnej udalosti. Uzatvorením poistnej zmluvy s poisťovňou Vám havarijné poistenie zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pri jednom z nasledujúcich rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:

  • havária, poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom,
  • škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.),
  • zviera (poškodenie, zničenie, stret, škody spôsobené hlodavcami...)
  • odcudzenie vozidla alebo častí vozidla,
  • prípad vandalizmu, krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
  • úmyselný požiar alebo výbuch,
  • poškodenie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle,
  • prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie,
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle,
  • pripoistenie právnej ochrany, náhradného vozidla.

Musím mať uzatvorené havarijné poistenie auta?

 Nemusím. Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy dobrovoľným nepovinným poistením. Predovšetkým lízingové spoločnosti alebo iné spoločnosti, ktoré poskytujú úvery na autá požadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie.

Prečo mi nestačí povinné zmluvné poistenie?

 V zmysle podmienok povinného zmluvného poistenia uhrádza poisťovňa škodu spôsobenú na živote a majetku poškodenému, nie vinníkovi. Preto je výhodne mať uzatvorené aj havarijné poistenie, pretože v prípade škody, ktorú spôsobíte Vy, zaplatí opravu Vášho auta práve havarijné poistenie a Vy ušetríte.