Živnostníci, takto môžete prísť o nemocenskú alebo kúpele

Aj minimálny dlh v zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni Vás môže pripraviť o nemocenskú dávku, ošetrovné či materské alebo dokonca o kúpele či plánovanú operáciu. 

 Živnostníci sú povinní odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie každý mesiac. Musia ich odvádzať vždy včas za príslušný kalendárny mesiac a v plnej dohodnutej výške. Ak odvody nezašlete Sociálnej poisťovni včas alebo v plnej výške, čakajú Vás sankcie, píše portál pravda.sk.

Dlhu neuniknete. Zaplaťte

 Sociálna poisťovňa si môže podľa zákona uplatňovať penále za omeškané platby alebo nie včas pripísané platby na ich účet. V takom prípade má právo na penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania, až do dňa, kedy bude dlžná suma pripísaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, či už zaplatené v hotovosti alebo zaslaná na účet. Kto zistí, že dlhuje zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni peniaze, mal by čo najskôr dlh vyrovnať. Vyhne sa tak ďalšiemu navýšeniu dlžnej sumy. Poisťovne totiž rátajú penále až dovtedy, kým dlh nie je vyrovnaný. Akéhokoľvek postihu sa môže vyhnúť ten, kto dlžnú sumu zaplatí včas, ešte do termínu splatnosti.

Veľký problém za 5 eur

 Ak rozdiel medzi predpísanou a zaplatenou sumou zdravotného poistenia presiahne desať eur, zdravotná poisťovňa Vám pošle upomienku. Kto nezaplatí preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo má dlh viac ako  desať eur, bude zároveň podľa zákona zverejnený v zozname dlžníkov na webovej stránke zdravotnej poisťovne.

 Živnostníkom, ktorí dlhujú peniaze Sociálnej poisťovni zároveň hrozí, že im poisťovňa odmietne vyplatiť niektoré dávky. Ak niekto dlhuje viac ako päť eur, nedostane napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či materské.

 V prípade dlhu v zdravotnej poisťovni zase klientom hrozí, že si budú musieť sami platiť za plánovanú zdravotnú starostlivosť, napríklad za kúpele či plánovanú operáciu.