Životné poistenie sa postará o vašu rodinu, aj nesplatený úver či hypotéku

Načo by ste mali myslieť, keď uvažujete o životnom poistení vám v Salve Poradni poradí špecialistka Mária Korcová...

Na čo je dobré životné poistenie?

Životné poistenie sa môže postarať o vašu rodinu  a pomôcť jej  udržať si životnú úroveň ak by sa vám alebo vášmu partnerovi niečo stalo. Okrem starostlivosti o nesplatené úvery alebo hypotéky, životné poistenie môže taktiež zabezpečiť vzdelanie vašich detí alebo poskytnúť pre vášho partnera dôstojný dôchodok.

Čo je to poistná udalosť?

 Poistná udalosť je náhodná udalosť, o ktorej nie je isté, či a  kedy vôbec nastane. Vznikom poistnej udalosti vzniká poisťovni  povinnosť poskytnúť náhradu vzniknutej škody v súlade s poistnou zmluvou.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Musíte najskôr vyplniť tlačivo -  Hlásenie poistnej udalosti, ktoré je  podpísané poisteným, podľa toho čo sa bude plniť  aká poistná udalosť nastala  -zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť je súčasťou formuláru na hlásenie poistných udalostí, alebo ho nájdete na web stránke príslušnej poisťovne 

Kedy je možné znížiť poistné alebo zrušiť poistenie?

Zníženie poistného  je možné prvýkrát vykonať najskôr po uplynutí 2 rokov poistnej doby.  Poistník doručí poisťovni  písomnú žiadosť o zmenu  najneskôr 30 dní  pred dňom, ku  ktorému má záujem túto zmenu uskutočniť. V prípade zrušenia poistnej zmluvy  zo strany poistníka  do 1 mesiaca od uzavretia poistnej zmluvy, poistníkovi vzniká nárok na vrátenie celého zaplateného poistného. Po uplynutí 36 mesiacov poistnej doby si môže poistník uplatniť nárok na výber  z aktuálnej hodnoty bežného poistného.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?

V prípade poistnej udalosti úmrtie poisteného – výplata finančných prostriedkov určeným osobám bez dedičského konania. Pri úmrtí vyplácaná vždy vyššia z hodnôt – GPS alebo aktuálna hodnota osobného konta

Ako oslobodzujú poisťovne od platenia poistného?

Poistná udalosť  - Zníženie zárobkovej schopnosti o viac ako 70% :

Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity  5PI/ Pri trvalej invalidite poisťovňa prevezme platenie poistného za hlavné poistenie - krytie rizika na smrť a sporenie, poistnou udalosťou všetky ostatné pripoistenia zanikajú/     

Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného/ Pri trvalej invalidite poisťovňa prevezme platenie poistného za hlavné poistenie aj pripoistenia/  

Poistná udalosť - Zníženie zárobkovej schopnosti o viac ako 41% 

Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou/ Zníženie zárobkovej schopnosti o viac ako 41 %, vyplatíme percento poistnej sumy určené podľa tabuľky náhrad /