ETICKÝ KÓDEX

Salve Finance, s.r.o., Vlárska 6 , 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 442 821, zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 114151/B, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatný finančný agent /ďalej len „SALVE“/, zapísaný v registri SFA vedenom Národnou bankou Slovenska /ďalej len „NBS“/ pod registračným číslom 222165. SALVE je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. SALVE vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle spoločnosti www.salve.sk, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. SALVE vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní NBS v registri podriadených finančných agentov v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so SALVE  uzatvorenej v súlade s ustanovením § 9 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento Etický kódex je súborom pravidiel profesijnej etiky, ktorými SALVE stanovuje morálne princípy správania sa v záujme ochrany práv klientov a v záujme zvyšovania kvality hospodárskej súťaže.

2. Zámerom tohto Etického kódexu je stanoviť záväzné pravidlá správania sa podriadených finančných agentov a zamestnancov SALVE vo vzťahu ku klientom, k finančným inštitúciám a medzi sebou navzájom. Etický kódex je považovaný za kľúčový dokument, ktorý určuje aj pravidlá správania sa podriadených finančných agentov a zamestnancov SALVE navzájom aj k externým subjektom.

3. Pravidlá Etického kódexu vychádzajú z  platných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti SALVE a  zo zvyklostí používaných v  obchodnom styku. Vytvára vo všeobecnej rovine etické mantinely a vzorce správania sa všetkých zamestnancov SALVE a podriadených finančných agentov, a to vo vzťahu ku klientom aj finančným inštitúciám a taktiež aj vo vzájomnom vzťahu.

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Etický kódex:

Rozumie sa ním súbor pravidiel, prijatých SALVE, ktorý je tvorený právami a povinnosťami stanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ako aj zásadami poctivého obchodného styku, obchodnými zvyklosťami, všeobecne zachovávanými pri poskytovaní finančnej služby a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi normami.

 

Finančný agent:

Je ním v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 Zákona osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo. Finančným agentom sa na účely tohto Etického kódexu rozumie SALVE, zamestnanci SALVE a PFA.

 

Samostatný finančný agent:

Vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami.  SALVE je samostatný finančný agent.

 

Podriadený finančný agent alebo aj PFA:

Vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom. Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v predchádzajúcej vete aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta.  To neplatí, ak táto osoba vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s takouto finančnou inštitúciou, výlučne vo vzťahu k finančným službám, ktoré takáto finančná inštitúcia poskytuje v rámci povolenia podľa osobitného predpisu. SALVE vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov.

 

Back office:

Rozumejú sa ním pracovníci oddelení, ktorí zabezpečujú podporné a administratívne služby priamo naviazané na výkon finančného sprostredkovania.

 

Klient:

Osoba, ktorej je poskytnuté finančné sprostredkovanie. Klientom sa na účely tohto Etického kódexu rozumie aj potenciálny klient.

 

Finančné sprostredkovanie:

Ide o vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

1. predkladanie ponúk na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene Zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

2. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní Klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia Zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

3. spolupráca pri správe Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter Finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,

4. spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich Klientovi zo Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter Finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,

5. poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých Zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si Klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak Klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

 

Finančná služba:

Služba vykonávaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.

 

Zamestnanec SALVE:

Fyzická osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu so SALVE, založenom na pracovnej zmluve alebo dohode o vykonaní práce. 

 

Zmluva o poskytnutí finančnej služby:

Zmluva medzi Klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje Klientovi Finančnú službu, najmä zmluva o bežnom účte, poistná zmluva, zmluva o úvere, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

 

Článok 3

Základné zásady

1. Poslaním  Finančného agenta pri vykonávaní Finančného sprostredkovania je trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia SALVE kvalitou práce, ochrana záujmov Klientov, zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva, budovanie  dobrého mena tohto druhu podnikania a vytváranie dôveryhodného prostredia pre poskytovanie Finančných služieb Klientom.

2. Finančný agent je povinný pri poskytovaní Finančnej služby dodržiavať zásady nezávislosti, osobnej slobody, spravodlivosti, slušnosti, vzdelanosti, odbornej starostlivosti, nestrannosti, vyváženosti, objektivity, poctivosti, čestnosti, pravdivosti, zodpovednosti a profesionality.

3. Finančný agent je povinný konať pri výkone svojej činnosti sústavne, trvalo a odborne v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom je zároveň povinný trvalo sa vzdelávať v oblasti noriem upravujúcich Finančné sprostredkovanie.

4. V styku s Klientom je Finančný agent povinný správať sa čestne, poctivo, byť odborne pripravený a znalý, ústretový, pozorný a zdvorilý, neobťažovať Klienta a zachovávať dôvernosť komunikácie.

5. Finančný agent je povinný poskytovať Klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných Finančných službách uvedomujúc si, že tieto budú ovplyvňovať ich rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom.

6. Finančný agent je povinný zdržať sa akýchkoľvek obchodných praktík, ktorých cieľom je získanie neoprávnenej výhody na úkor iného súťažiteľa na trhu Finančného sprostredkovania, najmä organizovania či podnecovania ukončenia spolupráce podriadených finančných agentov so samostatným finančným agentom, za ktoré sa podriadeným finančným agentom ponúkajú neodôvodnené výhody finančnej, či nefinančnej povahy, ktoré majú motivovať k uvedenému konaniu.

7. Finančný agent je povinný propagovať Finančnú službu poskytovanú SALVE prostredníctvom jasných, zrozumiteľných informácií, bez používania akýchkoľvek zavádzajúcich alebo mylných, či nepravdivých informácií.

8. Finančný agent je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone činnosti Finančného sprostredkovateľa dozvie a ktoré podliehajú zákonom vymedzenej ochrane alebo obchodnému tajomstvu, súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia, a to i vo svojom súkromnom prostredí.

9. Finančný agent nie je oprávnený zneužívať hodnoty vytvorené inými vo svoj individuálny prospech.

10. Finančný agent nie je oprávnený vykonávať tlak na finančné rozhodovanie Klienta alebo tlak na rozhodovanie sa pre neho za nápadne nevýhodných podmienok, avšak Finančný agent je povinný poskytnúť Klientovi dostatok informácií a času pre jeho slobodné rozhodnutie o využití príslušnej Finančnej služby.

11. Finančný agent je oprávnený požadovať od Klienta len tie informácie o ich osobných údajoch a majetku, ktoré sú potrebné v rozsahu ním požadovanej Finančnej služby a ktorých získanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia, a to i vo svojom súkromnom prostredí.

12. Finančný agent je v postavení podriadeného finančného agenda, ktorý ukončil zmluvný vzťah so samostatným finančným agentom, povinný zdržať sa presviedčania Klientov na zrušenie zmlúv dojednaných ním počas účinnosti zmluvného vzťahu so samostatným finančným agentom.

13. Prípadné spory medzi SALVE a Finančným agentom a/alebo ktorýmkoľvek z nich a Klientom je potrebné riešiť predovšetkým prostriedkami mimosúdnej dohody.  

14. Nad rámec vyššie uvedených záväzkov je Finančný agent ďalej povinný počas trvania zmluvy o Finančnom sprostredkovaní a rovnako aj po dobu 12 mesiacov odo dňa jej ukončenia bez súhlasu SALVE nevykonávať vo vlastnom mene ani v mene tretej osoby Finančné sprostredkovanie voči Klientom a nevykonávať inú činnosť, ktorá by svojim obsahom a/alebo charakterom bola zhodná alebo obdobná s činnosťou Finančného agenta podľa zmluvy o Finančnom sprostredkovaní v prospech tretej osoby, a to najmä v prospech tretej osoby, ktorá je priamym konkurentom SALVE alebo finančnej inštitúcie, s ktorou má SALVE uzatvorenú samostatnú zmluvu o Finančnom sprostredkovaní, najmä zdržať sa presviedčania Klientov na zrušenie zmlúv dojednaných ním počas účinnosti zmluvného vzťahu so SALVE.

 

Článok 4

Zásady správania sa Finančného agenta

1. Finančný agent dôstojne reprezentuje SALVE a finančný trh, ktorého je súčasťou.

2. Finančný agent sa pri svojej činnosti riadi všetkými zákonnými normami a pravidlami hospodárskej súťaže a dodržiava obchodné zvyklosti v súlade s dobrými mravmi, pričom vždy koná v záujme Klienta.

3. Finančný agent je povinný sa pri výkone svojej činnosti dôsledne vyvarovať akýchkoľvek činností, ktoré by mohli narušiť dôveru Klienta a vyvolať skreslený dojem o Finančnej službe, a to najmä, nie však výlučne voči SALVE, iným spoločnostiam pôsobiacim na trhu v tej istej oblasti ako SALVE alebo finančným inštitúciám.

4. Finančný agent je povinný sa vyvarovať používaniu nepravdivých, skreslených výrokov alebo ohováraniu konkurenčných spoločností alebo finančných inštitúcií.

5. Finančný agent je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo a mlčanlivosť, a to aj po skončení svojej činnosti v SALVE.

6. Finančný agent je povinný sa vyvarovať všetkých činností, ktoré vytvárajú konflikt ich vlastných záujmov so záujmami SALVE a sprostredkovateľskej činnosti.

7. Finančný agent si je vedomý, že svojim správaním vždy reprezentuje SALVE a jej poslanie a preto aj v osobnom živote a v mimopracovnom čase prihliada na to, aby nekonal v rozpore s platným právnym poriadkom, všeobecne platnými zásadami slušného správania a týmto Etickým kódexom.

8. Finančný agent nesmie zneužiť informácie ani materiálne prostriedky SALVE na svoj osobný prospech a pri svojej práci postupovať vždy tak, aby nepoškodil SALVE a jej dobré meno. Súčasne je povinný zdržať sa nežiaduceho šírenia dôverných skutočností, a to aj vo svojom súkromí.

9. Finančný agent je povinný dodržiavať zásady ochrany osobných údajov nastavené v SALVE a pri svojej činnosti s osobnými údajmi iných fyzických osôb sa riadiť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

10. V záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí je Finančný agent v rámci podnikovej politiky SALVE povinný dbať na sústavné vzdelávanie.

11. Finančný agent pri výkone kontroly a dohľadu NBS podľa zmluvy o finančnom sprostredkovaní poskytne SALVE súčinnosť v čo možno najkratšom čase a najmä s čo možno najmenším počtom závažne zistených nedostatkov, najmä, nie však výlučne umožní vstup do svojich kancelárskych priestorov, nahliadanie do svojej evidencie, vyhotovovanie si z tejto evidencie výpisov, odpisov alebo kópií a umožniť nahliadnutie do ostatných dokumentov súvisiacich s výkonom činnosti Finančného agenta.

 

Článok 5

Zásady správania sa vo vzťahu ku Klientom

1. Finančný agent je v styku s Klientom pri poskytovaní Finančnej služby čestný, poctivý, odborne pripravený a znalý, ústretový, pozorný a zdvorilý, neobťažuje Klienta, zachováva dôvernosť komunikácie.

2. Finančný agent poskytuje Klientom výlučne pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných Finančných službách.

3. Finančný agent nie je oprávnený uprednostňovať záujmy jedného Klienta nad záujmy iného Klienta a je povinný dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania so svojimi Klientmi a pristupovať k nim spravodlivo. 

4. Finančný agent nie je oprávnený zneužiť hodnoty vytvorené inými vo svoj individuálny prospech.

5. Finančný agent nie je oprávnený používať nekalé praktiky podnikania, priživovať sa na mene iného a dodržiava zásady poctivej hospodárskej súťaže.

6. Finančný agent je povinný mať uzatvorené poistenie profesionálnej zodpovednosti, pokiaľ to pre jeho činnosť vyžadujú platné právne predpisy.

7. Finančný agent je povinný poskytovať Klientovi dostatočné informácie a čas pre jeho slobodné rozhodnutie o využití príslušnej Finančnej služby bez vykonávania tlaku Finančného agenta na Klientove rozhodovanie.

8. Finančný agent je povinný pri svojej práci mať na pamäti, že záujem Klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé. 

9. V prípade, že Finančný agent je požiadaný alebo inak ovplyvňovaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami SALVE alebo týmto Etickým kódexom, dôrazne a jednoznačne odmietne takéto konanie a v závažných prípadoch bezodkladne oznámi túto skutočnosť s uvedením podrobností štatutárnemu orgánu SALVE alebo odbornému garantovi SALVE.

10. Ak sa Klient rozhodne zmeniť Finančného agenta, existujúci Finančný agent vráti Klientovi všetky jeho materiály, ak o to Klient požiada.

 

Článok 6

Zásady správania sa vo vzťahu k finančných inštitúciám

1. Finančný agent má v rámci svojej kvalifikácie aktuálny prehľad o stave finančného trhu, o jednotlivých finančných inštitúciách, produktoch a službách.

2. Pri poskytovaní Finančnej služby sa Finančný agent správa vždy nestranne, profesionálne a s finančnými inštitúciami udržuje dobré vzťahy spolupráce v súlade s filozofiou SALVE. 

3. Finančný agent má pri svojej činnosti vždy na pamäti, že záujem Klienta a jeho spokojnosť sú prvoradé.

 

Článok 7

Zásady správania sa v interpersonálnych vzťahoch medzi Finančnými agentmi

1. Finanční agenti pri vzájomnej komunikácii uplatňujú obdobné pravidlá korektného postoja a prístupu ako pri kontakte s Klientom alebo treťou osobou.

2. Finanční agenti sú v súlade s dobrými mravmi, podnikovou kultúrou SALVE, podnikovými princípmi a všeobecne platnými normami spoločenského styku lojálni nielen k SALVE, ale aj navzájom medzi sebou, t.j. akákoľvek komunikácia medzi nimi prebieha v rovine uvedomelej kolegiality a spoločných cieľov.

3. Prípadné pracovné a  osobné nedorozumenia riešia Finanční agenti bez vnášania emócií vecným spôsobom a vždy len v rozsahu konkrétnej situácie, a to buď sami alebo s pomocou svojho nadriadeného.  

4. Finanční agenti sú si vedomí tej skutočnosti, že podniková kultúra a podnikové princípy každej spoločnosti sa najviac odrážajú v kultúre vnútornej komunikácie a preto svojím konaním a postojmi podporujú a upevňujú vnútornú integritu SALVE, ktorej sú súčasťou.

5. Finanční agenti uplatňujú pravidlo otvorenosti, kedy pripomienky alebo odporúčania k práci kolegu alebo iného spolupracovníka SALVE riešia priamou komunikáciou a neuchyľujú sa k  prostriedkom vzájomných ohováraní, poloprávd alebo dvojzmyselných vyhlásení, ktoré by mohli viesť k  poškodeniu pracovnej alebo osobnej povesti iného spolupracovníka alebo zamestnanca.

6. Dosiahnutím manažérskej alebo riaditeľskej pozície sa Finanční agenti stávajú svojim správaním vzorom pre ostatných zamestnancov a spolupracovníkov verejnosti reprezentantmi naplňujúcimi podnikové vízie a konajú v súlade s týmto postavením.

7. Finanční agenti konajú vždy v súlade so základným poslaním SALVE a ich vzájomná spolupráca je vedená zodpovednosťou k akcionárom a pre rozvoj firmy.

 

Článok 8

Kontrola a vymáhanie dodržiavania Etického kódexu

1. Finančný agent sa pri vykonávaní Finančného sprostredkovania dôsledne riadi zásadami uvedenými v tomto Etickom kódexe a je povinný upozorniť štatutárny orgán SALVE, ako aj odborného garanta SALVE na ich prípadné porušovanie, pokiaľ sa s nimi pri svojej činnosti stretne.

2. V prípade, že sa Finančný agent dozvie o porušovaní zásad, ktoré vyplývajú z tohto Etického kódexu, je povinný o tom bezodkladne informovať štatutárny orgán SALVE, ako aj odborného garanta SALVE, a to aj s ďalšími súvisiacimi okolnosťami, pokiaľ sú mu známe.

3. Finančný agent a/alebo iná osoba v SALVE, ktorá je v rámci kariérneho systému SALVE zaradený na kariérny stupeň manažér a vyššie, je povinný v prípade, že dôjde k porušeniu tohto Etického kódexu zo strany jeho podriadeného spolupracovníka, poskytnúť SALVE potrebnú súčinnosť, ktorá povedie k primeranej náprave v primeranom termíne.

 

Čl. 9

Opatrenia prijaté pri neplnení

1. V prípade menej závažného porušenia tohto Etického kódexu SALVE napomenie Finančného agenta na dodržiavania pravidiel a postupov stanovených v tomto Etickom kódexe a v prípade závažného porušenia tohto Etického kódexu sa bude konanie Finančného agenta považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo hrubé porušenie zmluvy a SALVE bude postupovať podľa zákonných a zmluvných možností, ktoré jej takéto konanie v rozpore so zmluvou umožňuje.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

1. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020

2. Etický kódex je vydaný na dobu neurčitú a SALVE je oprávnená kedykoľvek zmeniť a/alebo aktualizovať tento Etický kódex, a to jednostranným rozhodnutím o jeho zmene.

3. Tento Etický kódex je záväzný pre SALVE, zamestnancov SALVE, ako aj PFA.

4. Finančný agent je povinný v prípade, ak sú práva a povinnosti pri vykonávaní Finančného sprostredkovania vyplývajúce z ustanovení tohto Etického kódexu bližšie upravené v inom internom predpise zavedeným SALVE, dodržiavať aj ustanovenia takéhoto interného predpisu SALVE.

5. Tento Etický kódex nahrádza Etický kódex zo dňa 29.6.2018.

6. Zodpovednosť za dodržiavanie tohto Etického kódexu a kontrolu jeho dodržiavania zabezpečuje odborný garant SALVE.

7. Tento Etický kódex bol zverejnený na webovom sídle Salve Finance – www.salve.sk v časti Klientská zóna.


Aktualizované 27.12.2019