Finoptio - ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby:

Spoločnosť Salve Finance, s.r.o. so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 114151/B je poskytovateľom Služby, v rámci ktorej umožňuje Klientom požívať výhody účasti na
Programe FINOPTIO spočívajúce v poskytnutých zľavách od Obchodného partnera na Produkty a/alebo v iných zvýhodnených podmienkach, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) dostupných na www.salve.sk. 
Pojmy označené s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované vo VOP majú v tomto
dokumente ten istý význam.

Spoločnosť Salve Finance, s.r.o. so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 114151/B ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje dotknutej osobe informácie a poučenie o jej právach dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“):


1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Salve Finance, s.r.o. so sídlom: Vlárska 6, 831 01 Bratislava
IČO: 50 498 821
zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114151/B
kontaktné údaje: servis@salvefinance.com
tel. číslo: +421 915 491 141
e-mail: servis@salvefinance.com


2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Prevádzkovateľ nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona povinnosť určiť zodpovednú osobu.

Zamestnancom spoločnosti prevádzkovateľa zodpovedným za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov je:
Ing. Renáta Mazúrová
Tel. číslo: +421 918 959 813
e-mail: servis@salvefinance.com

 

3) Dotknutá osoba: Dotknutou osobu je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, a ktorá poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom účasti na Programe FINOPTIO, t.j. za účelom využívania Služby.


4) Účel spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
v rozsahu meno, priezvisko, trvale bytom, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla pri Registrácii, a to na právnom základe ktorým je plnenie zmluvného vzťahu založeného Registráciou
a predzmluvné vzťahy za účelom vykonania Registrácie, ktoré sú nevyhnutné pre účasť Klienta na Programe FINOPTIO,
v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a ďalšie údaje, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla pri Registrácii, a to na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa za účelom poskytnutia informácií o službách prevádzkovateľa a propagácie týchto služieb, ako aj o ďalších podnikateľských aktivitách prevádzkovateľa, a to v rozsahu pokiaľ nad tieto záujmy neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby,
v rozsahu meno, priezvisko, poskytnuté údaje z kreditných a debetných výpisov bankových a úverových inštitúcií, resp. z výpisov transakcií za zvolené obdobie a to na právnom základe ktorým je plnenie zmluvného vzťahu založeného Registráciou a poskytnutím bezplatného výstupu Fintelligence.

Medzi údaje, ktoré Poskytovateľ o dotknutej osobe zhromažďuje nepatria údaje, ktoré majú charakter osobitných kategórií osobných údajov, t.j. tzv. citlivých údajov o dotknutej osobe. Medzi takéto údaje patria údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické a biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby ako aj údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo orientácie.


Poskytovateľ je oprávnený vykonávať jednotlivé činnosti súvisiace s poskytovaním Služby vo svojom mene a pod svojou zodpovednosťou aj prostredníctvom tretích osôb.


5) Rozsah spracúvaných osobných údajov: uvedený v bode 4).

 

6) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.


7) Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa
osobné údaje spracúvajú, v prípade spracovania osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu, po dobu trvania udeleného súhlasu.


8) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov: Dotknutá osoba nemá zákonnú ani zmluvnú povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu potrebnom na identifikáciu dotknutej osoby, prevádzkovateľ nemá možnosť spracovať požiadavku dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom registračného formulára a dotknutá osoba sa v takom prípade nemôže stať Klientom Programu FINOPTIO.


9) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:
a) sprostredkovatelia, ktorí sa na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom podieľajú na plnení povinností prevádzkovateľa, a to najmä osoby poskytujúce prevádzkovateľovi IT služby, účtovné služby, ekonomické a iné poradenstvo vrátane právneho, ako aj poskytovatelia vernostných kariet,
b) FINOPTIO PREDAJCA ako právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má oprávnenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti, a ktorá na základe samostatnej zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej s prevádzkovateľom, za odmenu vo forme provízie vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby mal prevádzkovateľ možnosť uzavrieť zmluvný vzťah s potenciálnym Klientom jeho Registráciou, a ktorá vykonanie Registrácie vo vzťahu k dotknutej osobe sprostredkovala,
c) súdy, orgány verejnej správy a iné orgány štátnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv dotknutej osoby alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.


10) Práva dotknutej osoby: Prevádzkovateľ Vás týmto v súlade s Nariadením, za primeraného použitia Zákona v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako dotknutú osobu informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: Salve Finance, s.r.o. so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava
alebo e-mailom na: servis@salvefinance.com.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje: Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané v rozsahu vyššie uvedenom pochádzajú zo zdroja, ktorým je najmä vyplnený registračný formulár.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ neuplatňuje.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.


Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.