Finoptio - všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Salve Finance, s.r.o. so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 114151/B ako Poskytovateľ Služby, ktorá umožňuje Klientom využívať výhody plynúce z Programu FINOPTIO, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientmi pri využívaní výhod Programu FINOPTIO.

Článok I.
Základné pojmy Všeobecných obchodných podmienok

1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
FINOPTIO PREDAJCA“ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má oprávnenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti, a ktorý na základe samostatnej zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej s Poskytovateľom, za odmenu vyvíja činnosť, smerujúcu k tomu, aby mal Poskytovateľ možnosť uzavrieť zmluvný vzťah s potenciálnym Klientom jeho Registráciou. 
Klient“ je fyzická osoba vo veku najmenej 18 rokov, ktorá riadne vykonala Registráciu v súlade s týmito VOP. 
Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Poskytovateľ“ je spoločnosť Salve Finance, s.r.o. so sídlom Vlárska 6, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 114151/B.
Program FINOPTIO“ umožňuje Klientom poskytnutie bezplatného výstupu Fintelligence. Účasť na Programe FINOPTIO je výlučne na vlastnú zodpovednosť Klienta.
Pozývací link“ je (i) hypertextový odkaz na Webovú stránku alebo (ii) ak vykonanie Registrácie sprostredkúva FINOPTIO PREDAJCA, hypertextový odkaz na Webovú stránku, ktorý obsahuje identifikáciu FINOPTIO PREDAJCU. V prípade, ak Klient vykoná Registráciu prostredníctvom Pozývacieho linku, bude FINOPTIO PREDAJCA, ak bol tento identifikovaný v Pozývacom linku vystupovať voči Klientovi ako osoba, ktorá Registráciu sprostredkovala.
Registrácia“ je úkon FINOPTIO PREDAJCU alebo Klienta vykonaný prostredníctvom Webovej stránky, na základe ktorého vzniká, v prípade jej riadneho vykonania a splnenia podmienok Registrácie uvedených v článku III. ods. 2 týchto VOP, zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom, predmetom ktorého je poskytovanie Služby Klientovi zo strany Poskytovateľa, t.j. účasť Klienta na Programe FINOPTIO. Bližšia špecifikácia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Poskytovateľa a Klienta založeného Registráciou a spôsob jeho uzatvorenia je uvedená v týchto VOP.
Služba“ je služba Poskytovateľa poskytovaná Klientom v súlade s týmito VOP a ďalšou dokumentáciou dostupnou v rámci hypertextových odkazov registračného formulára a/alebo na Webovej stránke, s ktorou má Klient možnosť sa oboznámiť pred Registráciou ako aj kedykoľvek počas trvania jeho účasti na Programe FINOPTIO. Poskytovaním Služby Poskytovateľ umožňuje Klientom vstup do Programu FINOPTIO a využívať výhody účasti na Programe FINOPTIO spočívajúce v poskytnutí bezplatného výstupu Fintelligence.
VOP“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky.
Výstup Fintelligence“ je sumárny prehľad príjmov a výdavkov za zvolené obdobie a za zvolené účty klienta, obsahuje popis aktuálneho finančného zdravia klienta a odporúčania do budúcnosti s vyčíslením potenciálnej úspory.
Webová stránka“ je webové rozhranie na internetovej stránke www.salve.sk.
Zákon ARSS“ je zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zákon OOS“ je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Klientom vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Registráciou.
2. Klient Registráciou prostredníctvom Webovej stránky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v čase vykonania Registrácie.

Článok III.
Registrácia

1. Klient vyplnením a odoslaním registračného formulára sám alebo prostredníctvom FINOPTIO PREDAJCU súhlasí s tým, aby sa Registrácia vykonala elektronicky.
2. Registrácia je riadne vykonaná a dokončená v momente:
➢ riadne vyplneného a odoslaného registračného formulára,
Poskytovateľ zašle Klientovi na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o vykonaní Registrácie.
3. Pre vylúčenie pochybností, vydanie potvrdenia o vykonaní Registrácie automaticky neznamená začatie poskytovania Služby Klientovi, nakoľko toto sa spravuje ustanovením článku V. ods. 1 VOP.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti Poskytovateľa:
1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť na základe vykonanej Registrácie Klientovi využívať Službu.
1.2. Poskytovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie VOP a súvisiacej dokumentácie týkajúcej sa zmluvného vzťahu založeného Registráciou v prípade, ak Klient zneužíva alebo Poskytovateľ odôvodnene predpokladá, že dochádza k zneužívaniu Služby Klientom, a to až do momentu odstránenia zneužívania alebo vykonania opatrení zamedzujúcich takémuto zneužívaniu. Poskytovateľ je tiež oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie VOP a súvisiacej dokumentácie týkajúcej sa zmluvného vzťahu založeného Registráciou, a to z objektívnych prevádzkových alebo technických dôvodov.
1.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať jednotlivé činnosti súvisiace s poskytovaním Služby vo svojom mene a pod svojou zodpovednosťou aj prostredníctvom tretích osôb.
2. Práva a povinnosti Klienta:
2.1. Klient sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP a ďalšej dokumentácie dostupnej v rámci hypertextových odkazov registračného formulára a/alebo na Webovej stránke, s ktorou má Klient možnosť sa oboznámiť pred Registráciou ako aj kedykoľvek počas trvania jeho účasti na Programe FINOPTIO. Klient je najmä povinný uviesť správne údaje
v rozsahu potrebnom na Registráciu, a tieto udržiavať aktuálne počas celej doby trvania svojej účasti na Programe FINOPTIO (t.j. v prípade zmeny akýchkoľvek údajov uvedených pri Registrácii bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa).
2.2. Na základe vykonanej Registrácie má Klient právo, nie povinnosť využívať Službu.
2.3. Klient má právo užívať Službu v mieste a čase, ktoré si sám zvolí podľa svojho vlastného uváženia.

Článok V.
Podmienky a spôsob využívania Služby

1. Poskytovateľ začne poskytovať Službu Klientovi:
• ak Klient súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou, okamihom riadne vykonanej a dokončenej Registrácie, 
alebo
• ak Klient nesúhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou počítanej odo dňa nanej a dokončenej Registrácie, momentom uplynutia takejto 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou.

Článok VI.
Zodpovednosť za škody a podmienky reklamácie

1. Zodpovednosť Poskytovateľa za škody a podmienky reklamácie ako uplatnenia zodpovednosti za vady Služby sú uvedené v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Webovej stránke.

Článok VII.
Trvanie účasti Klienta na Programe FINOPTIO

1. Riadne vykonanou a dokončenou Registráciou vzniká účasť Klienta na Programe FINOPTIO na dobu neurčitú.
2. Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvný vzťah založený Registráciou vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom v takom prípade je výpovedná doba jeden (1) mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Klient je v súlade so Zákonom OOS oprávnený od zmluvného vzťahu založeného Registráciou odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa riadne vykonanej a dokončenej Registrácie, a to v prípade, že Klient neudelil Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou v registračnom formulári. Udelením takéhoto súhlasu Klient stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou. Formulár na odstúpenie od zmluvného vzťahu založeného Registráciou je dostupný na Webovej stránke. Poskytovateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvného vzťahu založeného Registráciou podľa tohto ods. tohto článku VOP poskytnúť o tom Klientovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
4. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvného vzťahu založeného Registráciou odstúpiť s okamžitou platnosťou v prípade, že Klient poruší, podstatným spôsobom, akékoľvek ustanovenia týchto VOP a ďalšej dokumentácie dostupnej v rámci hypertextových odkazov registračného formulára a/alebo na Webovej stránke, s ktorou má Klient možnosť sa oboznámiť pred Registráciou ako aj kedykoľvek počas trvania jeho účasti na Programe FINOPTIO.
5. Ukončenie zmluvného vzťahu založeného Registráciou zo strany Klienta musí byť vykonané písomne elektronickou formou a musí byť doručené na e-mailovú adresu Poskytovateľa servis@salvefinance.com alebo listinne na adresu sídla Poskytovateľa.

Článok VIII.
Doručovanie

1. Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 3 Zákona OOS oznamuje, že kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na Webovej stránke.
2. Výzva, oznámenie, alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta (adresa sídla Poskytovateľa/ adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania Klienta oznámená Klientom Poskytovateľovi pri
Registrácii, resp. aktualizovaná t.j. bezodkladne v prípade zmeny oznámená zo strany Klienta Poskytovateľovi). Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj
„adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. úspešného doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.
3. Ak je Klientovi doručovaná Výzva e-mailom (preferovaný spôsob), Poskytovateľ ju doručuje na e-mail uvedený pri Registrácii alebo na aktualizovaný e-mail Klienta (t.j. bezodkladne v prípade zmeny oznámený zo strany Klienta Poskytovateľovi).
4. Klient je v prípade zmeny svojich údajov uvedených pri Registrácii, najmä e-mailovej adresy, adresy trvalého pobytu/miesta podnikania/sídla, bezodkladne povinný oznámiť zmenu svojich kontaktných údajov Poskytovateľovi.
5. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú tým, že Poskytovateľ nemá možnosť sa s ním skontaktovať z dôvodu nesprávnosti a/alebo neaktuálnosti jeho kontaktných údajov.

Článok IX.
Riešenie sporov

1. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že v prípade, že sa ich vzájomné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov v zmysle ich zmluvného vzťahu založeného Registráciou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde.
2. Klient ako spotrebiteľ je v prípade, že nevyužije možnosť riešiť spor súdnou cestou podľa ods. 1 tohto článku VOP oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii ako príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) Zákona ARSS. Klient môže svoj návrh podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona ARSS. Slovenská obchodná inšpekcia môže od Klienta ako spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Klient má rovnako právo v prípade uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v ktorej sa Poskytovateľ s Klientom dohodne na tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený stály rozhodcovský súd podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa na tento spotrebiteľský rozhodcovský súd.
3. Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Znenie týchto VOP môže Poskytovateľ v prípade potreby meniť či doplňovať v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny podmienok na trhu ako aj v prípade ak bude takáto zmena nevyhnutná z dôvodu organizačných, technických, prevádzkových alebo iných dôvodov na strane Poskytovateľa. Zmenu je Poskytovateľ povinný Klientovi oznámiť prostredníctvom Webovej stránky a/alebo e-mailom, a to najmenej štrnásť (14) dní pred dňom, kedy má návrh zmien nadobudnúť účinnosť. V prípade, že Klient nebude s návrhom zmien týchto VOP súhlasiť, je oprávnený z tohto dôvodu ukončiť zmluvný vzťah založený Registráciou výpoveďou s výpovednou dobou 14 dní, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Ak do nadobudnutia účinnosti zmien Klient zmluvný vzťah založený Registráciou nevypovie, bude sa návrh zmien VOP považovať zo strany Klienta za odsúhlasený. Za súhlas s návrhom zmien bude považované aj to, že po dátume nadobudnutia účinnosti zmien bude Klient pokračovať vo využívaní Služieb.
2. Ak by sa stalo ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie v rozpore s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, takéto ustanovenie VOP vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie sa neuplatní, a uplatní sa primerane ustanovenie Zákona OOS alebo iných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa tomuto ustanoveniu VOP vrátane akejkoľvek súvisiacej dokumentácie svojim účelom a zmyslom najbližšie.
3. Klient nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom založeným Registráciou na akúkoľvek osobu bez súhlasu Poskytovateľa. 
4. Nevykonanie práv a oprávnení Poskytovateľa v nadväznosti na porušenia týchto VOP Poskytovateľom neznamená vzdanie sa takýchto práv a oprávnení Poskytovateľa v prípade iných porušení týchto podmienok Klienta.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Registráciou, ktoré však VOP ani akákoľvek iná súvisiaca dokumentácia výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Klient sa zároveň dohodli, že pre prípadné spory vyplývajúce z predmetu plnenia podľa zmluvného vzťahu založeného Registráciou sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
6. Zmluvný vzťah založený Registráciou sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
7. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné neúčinné alebo zdanlivé, namiesto neplatných, neúčinných alebo ničotných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa takémuto ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosť, neúčinnosť alebo ničotnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.
8. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy založené Registráciou vykonanou od 09.08.2021.
9. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne vykonanej Registrácie a na jej základe založeného zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom v súvislosti s účasťou Klienta na Programe FINOPTIO.