GDPR

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVACH KLIENTA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

 

Informácie sú určené pre klientov Salve Finance, s.r.o. vo vzťahu ku ktorým Salve Finance, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie.

Salve Finance, s.r.o. Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon OOU“)informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Salve Finance, s.r.o.

so sídlom: Vlárska 6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 442 821

zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114151/B

tel. číslo: +421 2 2066 4444

e-mail: servis@salvefinance.com

(ďalej len „SALVE“).

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

SALVE nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona OOÚ povinnosť určiť zodpovednú osobu.

Zamestnancom SALVE povereným vedením agendy ochrany osobných údajov je:

prac. pozícia: odborný garant

tel č:  +421 915 491 141

e-mailgdpr@salvefinance.com

 

Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

SALVE ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje klientov: 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

SALVE neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov klienta vo vyššie uvedenom rozsahu je zákonnou požiadavkou. SALVE bez poskytnutia údajov o klientovi nesmie klientovi poskytovať finančné sprostredkovanie. V prípade, ak potenciálny klient prejavil o finančné sprostredkovanie preukázateľný záujem, SALVE je oprávnená poskytnúť mu finančné sprostredkovanie aj bez poskytnutia vyššie uvedených údajov o klientovi, to neplatí v prípade, ak má potenciálny klient záujem o finančné sprostredkovanie v sektore kapitálový trh. 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ zároveň sám alebo prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov vystupuje v pozícií sprostredkovateľa vo vzťahu k osobným údajom spracúvaných finančnou inštitúciou, na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančnej služby a predzmluvných vzťahov.

 

Práva dotknutej osoby:

SALVE Vás týmto v súlade s Nariadením  za primeraného použitia Zákona OOU v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako klienta v postavení dotknutej osoby informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

 

Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu klienta najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona o FSaFP je finančný agent povinný uchovávať evidenciu všetkých dokumentov súvisiacich s výkonom finančného sprostredkovania najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby. V prípade, ak sú osobné údaje klienta spracúvané na základe súhlasu klienta, tieto prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu trvania súhlasu.

 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa klienta:

Ako klient máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Právo na opravu osobných údajov:

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

Klient má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

Právo na prenosnosť osobných údajov: Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient,

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Odvolanie súhlasu:

Ako klient máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Salve Finance, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto alebo e-mailom na adresu: servis@salvefinance.com.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

V prípade ak má klient podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona OOU.

 

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Klient má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami klienta alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať