Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti

pre sektor kapitálového trhu a sektor poistenia alebo zaistenia v rozsahu investičného životného poistenia

(ďalej v texte len „Informácia o pravidelnom posudzovaní vhodnosti“)

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Salve Finance, s.r.o., so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 114151/B, je samostatným finančným agentom zapísaným v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod registračným číslom 222165 (ďalej len „Salve Finance“ alebo „Finančný agent“). Salve Finance je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. 

2. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní NBS v registri podriadených finančných agentov v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom (ďalej aj len „PFA“). PFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so Salve Finance uzatvorenej v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „zákon o FSaFP“).

3. Pod pojmom „Finančný agent“ sa pre účely tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti rozumie spoločné označenie pre Salve Finance a PFA.

4. Nakoľko Finančný agent upozornil klienta na informácie, že odporúčané služby alebo nástroje v sektore kapitálového trhu a/alebo odporúčané investičné produkty založené na poistení  (odporúčané služby alebo nástroje v sektore kapitálového trhu a/alebo odporúčané investičné produkty založené na poistení ďalej spolu len ako „odporučené produkty“ alebo jednotlivo ako „odporučený produkt“) budú pravdepodobne od klienta vyžadovať pravidelné preskúmanie ich mechanizmov, a teda včas pred poskytnutím investičného poradenstva a/alebo pred uzavretím poistnej zmluvy o investičnom produkte založenom na poistení informoval klienta o tom, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti odporučených produktov pre klienta, vykonáva pravidelné posúdenie vhodnosti ako svoju povinnosť vo vzťahu k odporučeným službám alebo nástrojom v sektore kapitálového trhu, ktorá vyplýva z:

a) čl. 54 ods. 12 a 13 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice) (ďalej len „Delegované nariadenie 2017/565“),

b) ust. § 73d ods. 2 písm. c) č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení (ďalej len „ZCP“)  v spojení s ust. § 73f ods. 5 ZCP,

a ako svoju povinnosť vo vzťahu k odporučeným investičným produktom založeným na poistení, ktorá vyplýva z:

a) čl. 14 ods. 2 až ods. 4 Delegovaného nariadenia (EÚ)  2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (ďalej len „Delegované nariadenie o distribúcii investičných produktov založených na poistení“),

b) ust. § 37d ods. 1 písm. a) a ods. 4 zákona o FSaFP.

5. Finančný agent touto Informáciou o pravidelnom posudzovaní vhodnosti plní pre sektor kapitálového trhu v súlade s článkom 52 ods. 5 Delegovaného nariadenia 2017/565 povinnosť zverejniť všetky tieto údaje:

6. Finančný agent zároveň touto Informáciou o pravidelnom posudzovaní vhodnosti pre sektor poistenia alebo zaistenia v rozsahu investičného životného poistenia (ďalej len „sektor investičného životného poistenia“) v súlade s čl. 10 Delegovaného nariadenia o distribúcii investičných produktov založených na poistení zabezpečuje podrobnejšie informovanie klienta o prijímaní primeraných krokov na zabezpečenie toho, aby informácie získané o klientovi na účely posúdenia vhodnosti boli spoľahlivé. Finančný agent týmto poukazuje na dôležitosť poskytovania presných a aktuálnych informácií, ako aj na skutočnosť, že v rámci takýchto krokov zabezpečuje konzistentnosť informácií o klientovi.

7. Definície a pojmy používané a bližšie nešpecifikované v ďalšom texte tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti sa vykladajú v súlade s platnou právnou úpravou, a to pre sektor kapitálového trhu najmä v súlade so ZCP, Delegovaným nariadením 2017/565 a pre sektor investičného životného poistenia najmä v súlade so zákonom o FSaFP a Delegovaným nariadením o distribúcii investičných produktov založených na poistení.

 

Článok II

FREKVENCIA PRAVIDELNÉHO POSÚDENIA VHODNOSTI

1. Finančný agent ako subjekt poskytujúci pravidelné posúdenie vhodnosti na účely zlepšenia služby preskúmava vhodnosť odporučených produktov aspoň raz ročne, a to najneskôr ku dňu, ktorý predstavuje uplynutie lehoty jedného roka odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby s klientom.

2. Frekvencia pravidelného posúdenia vhodnosti v zmysle ods. 1 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti sa zvyšuje v závislosti od rizikového profilu klienta a druhu odporúčaných finančných nástrojov pre sektor kapitálového trhu a od charakteristických znakov klienta, ako je napr. odolnosť voči riziku a povaha odporúčaného investičného produktu založeného na poistení pre sektor investičného životného poistenia. Finančný agent preto vykonáva pravidelné posúdenie vhodnosti aj nad rámec ods. 1  tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti, a to vždy vtedy ak zistí zásadnú zmenu skutočností týkajúcich sa osoby klienta, ktoré môžu mať vplyv na vhodnosť jemu odporučeného produktu a/alebo vždy vtedy, ak Finančný agent zistí z vlastného podnetu alebo na základe informácií zverejnených príslušnými finančnými inštitúciami, že samotný odporučený produkt už nie je pre klienta vhodný z objektívnych dôvodov nezávislých od osoby konkrétneho klienta.

 

Článok III

MIERA A ROZSAH OPÄTOVNÉHO POSÚDENIA VHODNOSTI, PODMIENKY, KTORÉ SÚ PODNETOM NA TAKÉTO POSÚDENIE

1. Miera a rozsah opätovného posúdenia vhodnosti závisí od zmeny akýchkoľvek skutočností, ktoré môžu mať vplyv na vhodnosť odporučeného produktu pre klienta. Takéto skutočnosti Finančný agent v súlade s ods. 5 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti klasifikuje v závislosti od toho, či ich zmena závisí od osoby konkrétneho klienta alebo je od osoby konkrétneho klienta nezávislá.

2. Zmenou skutočností podľa ods. 1 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti sa pri poskytovaní služby investičného poradenstva rozumie najmä zmena tých skutočností, ktoré získal Finančný agent pri plnení svojej povinnosti v zmysle § 73f ods. 1 ZCP, t. j. najmä zmena informácií týkajúcich sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúcich sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele.

3. Zmenou skutočností podľa ods. 1 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti sa pri poskytovaní investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia rozumie najmä zmena tých skutočností, ktoré získal Finančný agent od klienta pri plnení svojej povinnosti v zmysle § 73g ods. 1 ZCP, t. j. najmä zmena informácií týkajúcich sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúcich sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby Finančný agent mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané.

4. Zmenou skutočností podľa ods. 1 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti sa pri poskytovaní investičného produktu založeného na poistení rozumie najmä zmena tých skutočností, ktoré získal Finančný agent pri plnení svojej povinnosti v zmysle § 35 ods. 1 zákona o FSaFP, t. j. najmä zmena požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby, jeho finančnej situácie, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania, ako aj zmena informácií týkajúcich sa schopnosti klienta znášať straty a informácií o investičných cieľoch klienta vrátane jeho odolnosti voči riziku tak, aby Finančný agent mohol klientovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre neho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju klienta k riziku a schopnosti znášať straty.

5. Finančný agent pri pravidelnom posudzovaní vhodnosti pristupuje k nasledovnej klasifikácii skutočností, resp. faktorov, od ktorých závisí miera a rozsah opätovného posúdenia vhodnosti:

a) faktory nezávislé od osoby klienta (objektívne skutočnosti):

 V tomto prípade sa pravidelné posúdenie vhodnosti vykonáva v rozsahu objektívnych faktorov, ktorými sú najmä zmena vlastností a/alebo trhových podmienok odporučených produktov, ktorá môže byť dôvodom na zváženie zámeny v portfóliu klienta, napr. ak sa odporučený produkt z dôvodov trendov na trhu stane nelikvidným; a teda či je daný odporučený produkt vzhľadom na zmenu celkovej situácie na trhu, nové možnosti či iné produkty aj naďalej vhodný. V tomto prípade Finančný agent prehodnocuje vhodnosť daného odporučeného produktu vzhľadom na faktory nezávislé od osoby konkrétneho klienta tak, že aktívne vyhľadáva všetky dostupné relevantné informácie vrátane posudzovania prípadných zmien trhových podmienok, celkovej situácie na trhu, ako aj trendov na trhu, nových možností a iných produktov či okolností, ktoré by mohli podmieňovať zváženie novej investície, ako aj ďalších zmien, ktoré by mohli byť dôvodom na zváženie či je daný odporučený produkt aj naďalej vhodný. V prípade, že výsledkom takéhoto hodnotenia je, že odporučený produkt je s ohľadom na objektívne skutočnosti nevhodný, Finančný agent vykonáva primerané opatrenia s ohľadom na okolnosti smerujúce k odstráneniu čo možno najväčšieho rozsahu negatívnych následkov pre klienta (najmä analýza následkov, možnosti zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby). V prípade, že výsledkom takéhoto hodnotenia je, že odporučený produkt je s ohľadom na objektívne skutočnosti vhodný, Finančný agent ďalej posudzuje len, či pretrváva aj vhodnosť s ohľadom pre konkrétneho klienta podľa písm. b) tohto odseku a článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti;

b) faktory týkajúce sa osoby klienta (subjektívne skutočnosti):

V tomto prípade Finančný agent prehodnocuje vhodnosť daného odporučeného produktu v rozsahu subjektívnych faktorov týkajúcich sa priamo osoby konkrétneho klienta. Finančný agent posudzuje najmä to či by v nadväznosti na zmenu okolností týkajúcich sa osoby konkrétneho klienta nebolo potrebné daný odporučený produkt nahradiť iným produktom, doplniť či prepracovať. Pravidelné posudzovanie vhodnosti vo vzťahu ku konkrétnemu klientovi sa vyžaduje najmä vzhľadom na skutočnosť, že informácie nevyhnutné na vypracovanie posúdenia vhodnosti odporučeného produktu pre konkrétneho klienta zahŕňajú rôzne prvky, ktoré môžu mať vplyv napríklad na analýzu finančnej situácie klienta (vrátane jeho schopnosti znášať straty) alebo jeho investičné ciele (vrátane jeho tolerancie voči riziku), a zároveň tieto konkrétne prvky nemožno označiť z hľadiska dĺžky trvania za prvky stabilné v tom-ktorom konkrétnom prípade klienta. Ide najmä o premenlivosť nasledovných prvkov, ktorými sú informácie o:

6. Pravidelné posúdenie vhodnosti uskutočňuje Finančný agent, tzn. Salve Finance sám a/alebo prostredníctvom PFA.

7. Pravidelné posúdenie vhodnosti podľa písm. a) ods. 5 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti predchádza pravidelnému posúdeniu vhodnosti podľa písm. b) ods. 5 tohto článku tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti.

8. Finančný agent pri pravidelnom posudzovaní vhodnosti zohľadňuje vplyv, ktorý môže mať ktorákoľvek významná zmena týkajúca sa vyššie uvedených informácií v súvislosti s posúdením vhodnosti. Okrem vyššie uvedených prvkov sa Finančný agent v závislosti od konkrétneho prípadu zameriava tiež najmä na opätovné posúdenie prvkov ako:

9. Rozsah posudzovaných skutočností v rámci pravidelného posudzovania vhodnosti zverejnených v tejto Informácii o pravidelnom posudzovaní vhodnosti je demonštratívny a príkladmo poukazuje na informácie, ktorých zmena môže mať zásadný vplyv na posúdenie vhodnosti, a na ktoré sa Finančný agent v prípade potreby pri pravidelnom posudzovaní vhodnosti zameriava. Rozsah posudzovaných informácií samozrejme závisí od konkrétneho prípadu konkrétneho klienta a môže sa pri jednotlivých klientoch a poskytovaných produktoch zásadne diferencovať.

10. Za účelom zistenia skutočností týkajúcich sa klienta podľa tejto Informácie o pravidelnom posudzovaní vhodnosti Finančný agent pristupuje okrem vyššie uvedeného aj proaktívnym spôsobom, a to priamym kontaktovaním klientov, u ktorých sa vyžaduje pravidelné posúdenie vhodnosti.

 

Článok IV

SPÔSOB OZNÁMENIA AKTUALIZOVANÉHO ODPORÚČANIA KLIENTOVI

1. Finančný agent po ukončení procesu pravidelného posúdenia vhodnosti vypracuje správu o pravidelnom posúdení vhodnosti, v ktorej uvedie všetky skutočnosti, ktoré boli relevantné pre takéto pravidelné posudzovanie vhodnosti vrátane procesu a výsledku takéhoto posudzovania ako aj aktualizovaných odporúčaní pre klienta (ďalej len „Správa“).

2. Správa sa môže vzťahovať len na zmeny príslušných služieb alebo nástrojov a/alebo pomery klienta v sektore kapitálového trhu alebo na zmeny v službách alebo podkladových investičných aktívach a/alebo na okolnosti klienta v sektore investičného životného poistenia a nemusia sa v nich opakovať všetky podrobnosti prvej správy o posúdení vhodnosti, resp. prvého vyhlásenia. Správa zároveň obsahuje najmä aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, cieľom, potrebám a iným charakteristikám klienta a zodpovedá obsahovým náležitostiam v zmysle platnej právnej úpravy.

3. Finančný agent poskytuje klientovi Správu na trvanlivom médiu, ktoré mu umožňuje uchovávať informácie, ktoré sú obsahom Správy spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu takto uložených informácií.

4. Finančný agent oznamuje aktualizované odporúčanie klientovi doručením písomného vyhotovenia Správy klientovi.


Aktualizované 27.12.2019