INFORMÁCIE PRE SPRÁVNE POROZUMENIE CHARAKTERU A RIZÍK FINANČNEJ SLUŽBY

poskytované klientovi v súlade s ustan. § 33 ods. 3 Zákona FSaFP

 

SEKTOR POISTENIA ALEBO ZAISTENIA

 

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasnosti sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a) Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby (poistnej zmluvy)

Poistná zmluva – dohoda, na základe ktorej sa zaväzuje:

Povinnosť poistiteľa plniť a jeho právo na poistné - vznikne prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo neskôr.

Zníženie poistného plnenia - Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základ vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné.

Zánik poistenia

Právo na poistné - poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, je poistiteľ povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné patrí poistiteľovi v takýchto prípadoch vždy celé.

Odbytné (odkupná hodnota) - zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty. Finančný agent na požiadanie klienta poskytne klientovi informácie o takýchto pravidlách pre výpočet odkupnej hodnoty.

b) Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním poisťovne

Vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činnosti poisťovní a zaisťovní ako aj vzťahy upravujúce výkon dohľadu nad poisťovníctvom upravuje zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poisťovňa je pri vykonávaní svojej činnosti povinná dodržiavať systém správy a riadenia dodržiavať pravidlá týkajúce sa technických rezerv, vlastných zdrojov, kapitálových požiadaviek a investícií a každoročne zverejniť správu o svojej solventnosti a finančnom stave v súlade so zákonom o poisťovníctve.

V sektore poistenia alebo zaistenia je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:

c) Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby (poistnej zmluvy)

Finančný agent je povinný pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby (poistnej zmluvy) poskytnúť potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi jednoznačným, presným a zrozumiteľným spôsobom, písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu informáciu o jednotlivých zložkách poistného vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve, a to prostredníctvom informačného formulára.

Všeobecné poistné podmienky poistiteľa (poistné podmienky) - sú súčasťou poistnej zmluvy ktorá sa na ne odvoláva, a ktoré sú k nej pripojené alebo boli pred uzatvorením zmluvy tomu, s kto s poistiteľom zmluvu uzavrel oznámené. V poistnej zmluve sa možno od poistných podmienok odchýliť len v prípadoch v nich určených. V iných prípadoch sa možno odchýliť, len ak je to na prospech poisteného.

 

SEKTOR PRIJÍMANIA VKLADOV

 

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasnosti sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a) Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Zmluvou o vkladovom účte sa finančná inštitúcia zaväzuje zriadiť tento účet pre jeho majiteľa v určitej mene a platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky a majiteľ účtu sa zaväzuje vložiť na účet peňažné prostriedky a prenechať ich na využitie finančnej inštitúcii. Bez bankového povolenia udeleného v súlade so zákonom č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže nikto prijímať vklady. Bez bankového povolenia nemôže nikto poskytovať z vkladov úroky alebo iné odplaty, ktoré sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu. To sa netýka možnosti investícií v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a možností banky, predmetom činnosti ktorej je, v súlade so zákonom 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení, stavebné sporenie.

b) Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore prijímania vkladov je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:

c)   Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

povinnosti banky:

OSOBITNÉ INFORMÁCIE K TERMÍNOVANÝM VKLADOM:

OSOBITNÉ INFORMÁCIE K SPORIACEMU ÚČTU

Sporiaci účet

Niektoré banky majú obmedzené disponovanie s peňažnými prostriedkami (napr. termín, kedy môžete peňažné prostriedky vložiť alebo vybrať, výšku peňažných prostriedkov, ktorú si môžete vybrať alebo vložiť). 

OSOBITNÉ INFORMÁCIE K VKLADOM NA VKLADNÚ KNIŽKU:

Vkladná knižka je druhom sporenia, ktoré je alternatívou k sporiacemu účtu. Pre nakladanie s vloženými peniazmi je potrebné banke predložiť vkladnú knižku. Do vkladnej knižky sa zapisuje každé disponovanie s peňažnými prostriedkami, tzn. každý vklad a výber z vkladnej knižky.

OSOBITNÉ INFORMÁCIE K STAVEBNÉMU SPORENIU:

Stavebné sporenie: bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 zákona č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených zákonom č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 zákona č. 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení (ďalej len „stavebný úver“).

Účelové sporenie: účelom je financovanie bytových potrieb a s bývaním súvisiacich potrieb.

Stavebné sporenie poskytuje a bankové činnosti vykonáva: stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom.

Nároky klienta:

Štátna prémia - je príspevok od štátu. Zo zákona má klient nárok na štátnu prémiu len na jednu uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore prijímania vkladov sú uvedené v samostatných dokumentoch predložených Klientovi spolu s ponukou.

 

SEKTOR POSKYTOVANIA ÚVEROV, ÚVEROV NA BÝVANIE A SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasnosti sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a)   Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Zmluvou o úvere sa zaväzuje:

Poplatok alebo iná forma odplaty  - s uzatvorením zmluvy o poskytnutím úveru môže byť spojená povinnosť zaplatiť ich finančnej inštitúcií.

Výška splátky úveru sa môže zmeniť na základe zmeny úrokovej sadzby úveru alebo na základe zmeny doby splatnosti úveru.

Zabezpečenie záväzku -finančná inštitúcia spravidla požaduje zabezpečenie povinnosti dlžníka splácať úver a to niektorou z foriem zabezpečenia záväzku (ručenie, záložné právo...).

Odstúpenie od zmluvy - v prípade nesplácania úveru je finančná inštitúcia oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať, aby dlžník vrátil celú sumu nesplateného úveru vrátane úrokov. Finančná inštitúcia je rovnako oprávnená uspokojiť svoju pohľadávku prostredníctvom dohodnutého zabezpečovacieho inštitútu.

Dôsledky neplnenia povinností -v prípade ak dlžník poruší svoje povinnosti má finančná inštitúcia právo obmedziť alebo zastaviť čerpanie úveru, zmeniť výšku úrokovej sadzby počas doby splácania úveru, požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vyplývajúcej zo zmluvy, požadovať dohodnutý úrok z omeškania alebo žiadať okamžité jednorazové splatenie úveru a príslušenstva. Nesplácanie úveru načas môže mať za následok zápis do úverového registra (register bankových úverov alebo registra nebankových úverov).

b) Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:

a) dohľadom zo strany Národnej banky Slovenska,

b) zákonnými povinnosťami banky pri organizácií a riadení a požiadavkami na podnikanie v zmysle zákona č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

OSOBITNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ÚVERU NA BÝVANIE podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie

Úverom na bývanie  - je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa nehnuteľnosti, ktorá je účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva, alebo ktorá je účelovo určená na vyplatenie úveru na bývanie.

Druhy úverov na bývanie - Úverom na bývanie sú aj hypotekárny úver poskytovaný spotrebiteľovi a niektoré stavebné úvery a iné podľa osobitného predpisu.

Povinnosti veriteľa (t.j. finančnej inštitúcie poskytujúcej úver)

 

Na základe dohody medzi finančnou inštitúciou a Finančným agentom, povinnosti podľa ustanovení § 5, § 8 ods. 28, § 11, § 13 ods. 10 a 11 a § 16 ods. 5 a 6 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie vykonáva priamo veriteľ (finančná inštitúcia).

Finančný agent poskytuje Klientovi informácie v rozsahu podľa ustanovenia § 6 a § 21 zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie prostredníctvom samostatného dokumentu, ktorý Klientovi predkladá spolu s ponukou finančných služieb.

 

Klient je oprávnený písomne požadovať, aby mu Finančný agent poskytol informáciu o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia v percentách, ktoré prijíma Finančný agent za vykonanie finančného sprostredkovania od jedného veriteľa alebo viacerých veriteľov.

OSOBITNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch 

         Spotrebiteľským úverom -je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom (finančnou inštitúciou) spotrebiteľovi (klientovi).

Zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere je zmluva o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa dojednáva spotrebiteľský úver výhradne na financovanie zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, pričom tieto dve zmluvy tvoria obchodný celok.

Predčasné splatenie -Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia.

Informačné povinnosti - Veriteľ (finančná inštitúcia) alebo finančný agent sú povinní v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere poskytnúť spotrebiteľovi (klientovi) v súlade so zmluvnými podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami spotrebiteľa (Klienta) informácie v rozsahu podľa ustanovenia § 4, § 5, § 22 zákona, ktoré Finančný agent predkladá klientovi spolu s ponukou finančnej služby. Finančný agent je povinný poskytnúť spotrebiteľovi (klientovi) informácie k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru prostredníctvom formulára pred sprostredkovaním spotrebiteľského úveru v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, a to bezplatne, v dostatočnom časovom predstihu s poskytnutím jednoznačného a zrozumiteľného vysvetlenia. Vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov sú uvedené v samostatných dokumentoch predložených Klientovi spolu s ponukou.

 

SEKTOR STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasností sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a) Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Starobné dôchodkové sporenie - je sporenie v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 43/2004“), ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením podľa osobitného predpisu zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s finančnou inštitúciou uzatvoriť fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku. Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od tohto dňa. Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje ako prvé v poradí.

Zánik  prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení - zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia, ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorý predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Príspevky:

Výplaty zo starobného dôchodkového sporenia:

1. Dôchodok - Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených zákonom 43/ 2004 Z.z. vypláca:

2. Výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde.

      Dedenie v starobnom dôchodkovom sporení

b) Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

c) Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Povinnosti Dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore starobného dôchodkového sporenia sú uvedené v samostatných dokumentoch predložených Klientovi spolu s ponukou.

 

SEKTOR DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

 

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasnosti sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a) Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Doplnkové dôchodkové sporenie je sporenie v zmysle zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 650/2004“), predstavuje zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie od účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia za účelom umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce zamestnanca, ktorého práca je zaradená na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3 alebo 4 kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj. Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 1 alebo viac účastníckych zmlúv.

Účastník:

Účastnícka zmluva:

Doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje umožniť účastníkovi platiť príspevky za podmienok dohodnutých v zmluve a zaväzuje sa účastníkovi vyplácať dávky alebo previesť majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak si účastník zvolil vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.

Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť záujemcu o doplnkové dôchodkové sporenie so štatútom doplnkového dôchodkového fondu, kľúčovými informáciami, podmienkami vyplácania dávok podľa zákona 650/2004, spôsobom zohľadňovania environmentálnych faktorov vrátane klimatických faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia, možnosťami ako získať ďalšie informácie.

Zánik účastníckej zmluvy :

Účastnícka zmluva nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skutočnosťami, ktoré sťažujú alebo znemožňujú uplatňovanie práv účastníka priznaných zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účastnícka zmluva nesmie upravovať podmienky vyplácania dávok.

Zamestnávateľská zmluva:

Spôsoby vyplácanie dôchodku :

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Ak účastník súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania, suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka po vyplatení jednorazového vyrovnania a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový starobný dôchodok. Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka, počtu rokov, počas ktorých sa dočasný doplnkový starobný dôchodok bude vyplácať.

Predčasný výber - Účastníkovi, ktorý požiada o predčasný výber sa vyplatí suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom alebo ním určená časť tejto sumy. Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou majetku, z ktorého sa má predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty 10 rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

b)   Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore doplnkového dôchodkového sporenia je systém ochrany zabezpečený najmä:

c)   Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Odplata, úhrada nákladov a poplatkov

Doplnková dôchodková spoločnosť má za podmienok ustanovených zákonom 650/2004 nárok na

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia alebo rozhodnutím o predchádzajúcom súhlase.

Pravidlá spravovania fondov:

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore doplnkového dôchodkového sporenia sú uvedené v samostatných dokumentoch predložených Klientovi spolu s ponukou.

 

SEKTOR KAPITÁLOVÉHO TRHU

 

Finančná inštitúcia poskytuje Klientovi finančnú službu vždy na základe a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí finančnej služby, ktorú s Klientom uzatvorí. Finančný agent Klientovi odporúča, aby si pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby túto pozorne prečítal, a v prípade akýchkoľvek nejasnosti sa Finančného agenta a/alebo finančnej inštitúcie opýtal na význam predmetných ustanovení zmluvy, resp. ich právnych následkov pre Klienta.

a)   Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu

Obchodovanie s cennými papiermi sa spravuje zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZCP“/, nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012  /ďalej len „MIFIR“/, delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „Delegované nariadenie“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Investovanie na finančnom trhu je umiestňovanie peňazí, ktoré má Klient k dispozícii do rôznych finančných nástrojov s cieľom dosiahnuť výnos.

Finančnými nástrojmi sú: prevoditeľné cenné papiere; nástroje peňažného trhu, cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy za podmienok uvedených v ZCP a emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.

Právnym následkom uzatvorenia zmluvy je vznik záväzku Klienta, ktorého obsah je závislý od typu uzatvorenej zmluvy. V súlade s druhou časťou ZCP môže Klient uzatvoriť nasledovné zmluvné typy:

S investíciou do finančných nástrojov sú spojené viaceré riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie.

Riziko je situačná charakteristika činností, ktorá spočíva v tom, že výsledok činností je neistý a v prípade neúspechu hrozia nepriaznivé výsledky. Finančné riziko je definované ako potenciálna strata subjektu, avšak nejde o už existujúcu alebo nerealizovanú finančnú stratu, ale budúcu stratu vyplývajúcu z investovania do daného finančného nástroja.

Riziká spojené s finančnými nástrojmi: Návratnosť a prípadný zisk z každej investície závisia od rizika spojeného s touto investíciou. S potenciálne vyšším ziskom sa spája väčšie riziko a menšia pravdepodobnosť návratnosti investície. Investovaním peňažných prostriedkov do rôznych typov aktív v rámci investičného portfólia sa riziko môže výrazne znížiť.

Investičné portfólio predstavuje súhrn finančných nástrojov vo vlastníctve jedného klienta.

Riziká spojené s finančnými nástrojmi môžu byť všeobecné, t.j. súvisiace s akýmkoľvek finančným nástrojom alebo môžu byť špecifické, ktoré sú definované len pre konkrétne finančné nástroje.

Akciové riziko (volatilita ceny) je riziko spojené s nepriaznivým pohybom kurzov majetkových investícii. Tento nepriaznivý vývoj môže súvisieť s ekonomickou situáciou jednotlivých emitentov alebo s udalosťami, ktoré vývoj na trhoch ovplyvňujú nepriamo. Inflačné riziko je riziko, že hodnota investície alebo investičného nástroja je ovplyvnená infláciou.

Menové riziko je riziko, že hodnota investície alebo investičného nástroja je ovplyvnená pohybmi menových kurzov. V prípade rozvíjajúcich sa ekonomík môžu ich meny výrazne a nepredvídateľne meniť svoju hodnotu.

Politické riziko je rizikom nestability politického systému v krajine, ktorá zvyšuje riziko výrazných zmien v národnej ekonomike, ktorými je hodnota investície alebo investičného nástroja ovplyvnená.

Riziko likvidity / Obmedzenie dostupnosti trhu je riziko, že investičný nástroj môže byť náročné zobchodovať za prijateľnú cenu (pred splatnosťou), resp. že je náročné daný nástroj zobchodovať za akúkoľvek cenu.

Riziko spojené s vonkajšími vplyvmi je riziko, že hodnota investície alebo investičného nástroja je ovplyvnená vonkajšími vplyvmi, ako napr. daňovým režimom, a pod.

Riziko straty investovanej čiastky z pohľadu klienta je vhodné posudzovať ako riziko straty investovanej čiastky s ohľadom na riziká spojené s finančným nástrojom.

Riziko výmenného kurzu je rizikom v prípade rozvíjajúcich sa ekonomík, ktorých meny výrazne a nepredvídateľne menia svoju hodnotu

Úrokové riziko je riziko, že hodnota investície alebo investičného nástroja je ovplyvnená pohybmi úrokovej sadzby.

Kreditné riziko je riziko, že protistrana nebude schopná plniť svoje záväzky. Vo väčšine prípadov je to spôsobené jej zlou finančnou situáciou alebo bezprostrednou hrozbou uvalenia konkurzu.

Daňové dopady finančných nástrojov závisia na vlastnostiach produktov, individuálnych pomeroch každého klienta a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej finančnej služby a klienta.

Finančný agent upozorňuje Klienta, že nie každá investícia zaručene prináša výnosy Investícia môže stratiť svoju pôvodnú hodnotu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výnosnosť finančného nástroja je len odhadom založeným na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobným finančným nástrojom, na analýze podkladového aktíva, alebo na predpovediach vyplývajúcich z poznania ekonomiky. Predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom.

b)   Informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie

V sektore kapitálového trhu je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený:

c)   Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Finančný agent informuje Klienta, že k odporučeným finančným službám a finančným nástrojom bude poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti. Finančný agent poskytne Klientovi informácie k navrhovaným investičným stratégiám, primerané odporúčania a upozornenia na riziká spojené s týmito produktmi alebo s konkrétne navrhnutými investičnými stratégiami ako aj informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom.    

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore kapitálového trhu sú uvedené v samostatných dokumentoch predložených Klientovi spolu s ponukou.

                                                                                                                                                                  

Informácie poskytované v súlade so smernicou 2009/65/ES a nariadením (EÚ) č. 1286/2014, v prípade, ak sa uvedená povinnosť uplatňuje sú uvedené v samostatnom dokumente predloženom Finančným agentom Klientovi spolu s ponukou finančnej služby.