Kapitálové a investičné životné poistenie

Legislatívna zmena od 1.1.2020

 

Od 1.1.2020 dochádza k zmenám v rámci novo dojednávaného kapitálového a investičného životného poistenia v oblasti stanovenia výšky odkupnej hodnoty a podmienok vzniku nároku na výplatu odkupnej hodnoty.

Tieto zmeny sa povinne  uplatňujú pre poistné zmluvy s nárokom na odkupnú hodnotu, uzavreté od 1.1.2020 (vrátane).

◼ Nový spôsob stanovenia odkupnej hodnoty v prvých troch rokoch poistenia - nárok na výplatu odkupnej hodnoty je už po zaplatení poistného (t.j.  nie až po uplynutí dvoch rokov od začiatku poistenia).

◼ Výška odkupnej hodnoty musí byť aj v ďalších rokoch vždy kladná.

 

Výňatok zo zákona č.214/2018 Z.z.:

„§ 70a Pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty

(1) Ak ide o poistenie spojené s investičnými fondmi uvedené v prílohe č. 1 časti B treťom bode, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne je povinná investovať do aktív, ktoré budú slúžiť na krytie technických rezerv z investovania finančných prostriedkov v mene poistených vyplývajúcich z tohto poistenia, finančné prostriedky vo výške, ktorá je rovná alebo väčšia ako

a) 50 % zo zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy,

b) 60 % zo zaplateného poistného v druhom roku trvania poistnej zmluvy,

c) 70 % zo zaplateného poistného v treťom roku trvania poistnej zmluvy.

(2) Ak ide o poistenie podľa odseku 1 a poistník ukončí poistnú zmluvu pred uplynutím poistnej doby, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne vyplatí poistníkovi počas prvých troch rokov trvania poistnej zmluvy odkupnú hodnotu minimálne vo výške aktuálnej hodnoty aktív, do ktorých poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne investovala podľa odseku 1, ku dňu ukončenia poistnej zmluvy, zníženej o poistné na krytie rizika dožitia alebo úmrtia počas trvania poistnej zmluvy a zníženej o plnenia, ktoré boli z tohto poistenia už v minulosti poskytnuté. Výška odkupnej hodnoty musí byť v ďalších rokoch trvania poistenia vždy kladná.

(3) Ak ide o poistenie, iné ako uvedené v odseku 1, pri ktorom vzniká právo na odkupnú hodnotu a poistník ukončí poistnú zmluvu pred uplynutím poistnej doby, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne vyplatí poistníkovi počas prvých troch rokov trvania poistnej zmluvy odkupnú hodnotu minimálne vo výške súčtu

a) 50 % zaplateného poistného v prvom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,

b) 60 % zaplateného poistného v druhom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika,

c) 70 % zaplateného poistného v treťom roku trvania poistnej zmluvy zníženého o poistné na krytie rizika.

(4) Výška odkupnej hodnoty musí byť v ďalších rokoch trvania poistenia podľa odseku 3 vždy kladná.“.


Aktualizované 27.12.2019