KATEGORIZÁCIA KLIENTOV A PODMIENKY NA ZMENU KATEGORIZÁCIE KLIENTOV

(ďalej len „Kategorizácia klientov“)

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Salve Finance, s.r.o., so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 114151/B, je samostatným finančným agentom zapísaným v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod registračným číslom 222165 (ďalej len „Salve Finance“). Salve Finance je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. 

2. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní NBS v registri podriadených finančných agentov v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom (ďalej aj len „PFA“). PFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so Salve Finance uzatvorenej v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „zákon o FSaFP“).

3. Finančným agentom sa na účely tejto Kategorizácie klientov rozumie Salve Finance a rovnako aj PFA.

4. Definície a pojmy používané a bližšie nešpecifikované v ďalšom texte tejto Kategorizácie klientov sa vykladajú v súlade s platnou právnou úpravou, a to najmä v súlade so zákonom o FSaFP, zákonom           č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení (ďalej len „ZCP“) a Delegovaným nariadením komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len ako „Delegované nariadenie“).

 

Článok II

KATEGORIZÁCIA KLIENTOV PODĽA ZÁKONA O FSaFP

1. Klient je osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie.

2. Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

3. Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

4. Profesionálny klient je klient, ktorý nespĺňa kritériá neprofesionálneho klienta vyššie uvedené.

5. Klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom v zmysle vyššie uvedeného, je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá Finančnému agentovi a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom podľa zákona o FSaFP; v tomto vyhlásení sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu finančnú službu alebo viaceré finančné služby v jednom sektore alebo viacerých sektoroch. Po prijatí tohto vyhlásenia Finančný agent písomne potvrdí prevzatie vyhlásenia a jedno vyhotovenie vráti klientovi.

6. Salve Finance a rovnako v jeho mene aj PFA zaobchádza so všetkými klientmi ako s neprofesionálnymi klientmi. To neplatí v prípade, ak Klient v súlade s týmto dokumentom požiada Finančného agenta o zmenu svojej kategorizácie.

 

Článok III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O KATEGORIZÁCII KLIENTOV PODĽA ZCP

 

1. V súlade so zákonom o FSaFP, ustanoveniami odsekov 3 a 5 článku II. tejto Kategorizácie klientov a teda kategorizovaním klientov Salve Finance podľa predmetných ustanovení nie sú dotknuté ustanovenia     §8a ZCP upravujúce kategorizáciu klientov na účely finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu.

2. Salve Finance pri poskytovaní finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu vo vzťahu k nasledovným službám:

 

Článok IV

KATEGORIZÁCIA KLIENTOV PODĽA ZCP

 

1. Klientom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Salve Finance poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.

2. ZCP rozlišuje základné triedy klientov – neprofesionálneho klienta, profesionálneho klienta a oprávnenú protistranu.

3. Profesionálny klient je klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje:

a) obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) ZCP a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) veľká obchodná spoločnosť, pričom za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:

c) štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,

d) právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,

e) osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

i) klient za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok; pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 eur a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre klienta,

ii) veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,

iii) klient najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonával v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre tohto klienta,

a zároveň

4. Oprávnenou protistranou je:

a) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,

b) banka alebo zahraničná banka,

c) poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,

d) správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond,

e) dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy,

f) iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,

g) osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j) ZCP,

h) orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu, a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu,

i) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,

j) medzinárodná organizácia,

k) profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c) ZCP, ak už nie je uvedený v písmenách a) až j) ZCP,

l) profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) ZCP na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.

5. Neprofesionálni klienti sú všetci klienti alebo potenciálni klienti, ktorí nespadajú do zaradenia profesionálny klient a oprávnená protistrana. Neprofesionálny klient zväčša nemá dostatočné odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie rozhodnutí a na posúdenie rizík súvisiacich s rozhodnutiami o investíciách v rámci ZCP.

 

Článok V

ZMENA KATEGORIZÁCIE KLIENTA

 

1. Klient má právo písomne požiadať Finančného agenta o zmenu zaradenia klienta. So zmenou zaradenia klienta súvisí i vyšší alebo nižší stupeň ochrany pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom.

2. Klient zaradený ako profesionálny klient má právo požiadať Finančného agenta, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom ak:

3. Zmenu zaradenia z profesionálneho klienta na neprofesionálneho klienta Finančný agent vykoná na základe písomnej dohody medzi klientom a Finančným agentom, v ktorej sa uvádza, že s týmto klientom sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom. Súčasne sa v tejto zmluve uvádza, či sa vzťahuje na jednu alebo na viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.

4. Pokiaľ bol klient zaradený ako neprofesionálny klient, má právo písomne požiadať Finančného agenta, aby sa s ním zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, ak:

a) spĺňa aspoň dve z podmienok:

b) Finančný agent posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tieto poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovania investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,

c) tento klient písomne vyhlási Finančnému agentovi, že žiada, aby sa s ním zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,

d) Finančný agent poskytol tomuto klientovi jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,

e) tento klient písomne uviedol v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomý následkov straty práv podľa bodu d).

5.   Finančný agent povinný získať potvrdenie, že oprávnená protistrana požaduje, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Oprávnená protistrana môže takýto súhlas udeliť na všetky obchody alebo iba na jednotlivé obchody. Oprávnená protistrana má právo písomne požiadať o preradenie aj do kategórie profesionálny klient alebo neprofesionálny klient. V prípade, ak výslovne oprávnená protistrana neuvedie, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom alebo oprávnenou protistranou, Finančný agent zaobchádza s takouto oprávnenou protistranou ako s neprofesionálnym klientom.


Aktualizované 27.12.2019