VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA V SEKTORE KAPITÁLOVÉHO TRHU

(ďalej v texte označované ako „Podmienky“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť Salve Finance, s.r.o., so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 442 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:  114151/B je samostatný finančný agent zapísaný v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) pod registračným číslom 222165  (ďalej aj len „Salve Finance“). Salve Finance je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. 

2. Salve Finance vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní NBS v registri podriadených finančných agentov v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom (ďalej aj len „PFA“). PFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so Salve Finance uzatvorenej v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení (ďalej len „zákon o FSaFP“).

3. Pod pojmom „Finančný agent“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie spoločné označenie pre Salve Finance a PFA.

4. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Salve Finance a klientom vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Dohodou o podmienkach poskytovania finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu uzatvorenou medzi Salve Finance a klientom, na základe ktorej sa Salve Finance zaväzuje sám alebo prostredníctvom PFA poskytovať klientovi finančné sprostredkovanie v súlade so zákonom o FSaFP a klient sa zaväzuje dodržiavať svoje povinnosti ustanovené Dohodou a platnou právnou úpravou (ďalej aj len „Dohoda“). Bližšia špecifikácia práv a povinností vyplývajúcich z Dohody je uvedená v týchto Podmienkach. Tieto Podmienky upravujú aj opis služieb, povahu a rozsah investičného poradenstva, na ktoré odkazuje Dohoda vo svojich ustanoveniach.

5. Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody, pričom Dohoda je uzatvorená výlučne z dôvodu naplnenia požiadavky vyplývajúcej z článku 58 Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len ako „Delegované nariadenie“)a nie je zmluvou o sprostredkovaní, ani inou obdobnou zmluvou, a preto takáto Dohoda nie je v rozpore s ustanovením § 647 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6. Definície a pojmy používané a bližšie nešpecifikované v ďalšom texte týchto Podmienok sa vykladajú v súlade s platnou právnou úpravou, a to najmä v súlade so zákonom o FSaFP, zákonom  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení (ďalej len „ZCP“) a Delegovaným nariadením.

 

Článok II

Definovanie a kategorizácia klientov, podmienky na zmenu kategorizácie klientov

Podmienky kategorizácie klientov ako aj podmienky na zmenu kategorizácie klientov sú uvedené v dokumente „Kategorizácia klientov“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk v časti Klientská zóna.

 

Článok III

Opis poskytovaných služieb. Povaha a rozsah investičného poradenstva, ktoré sa má poskytnúť

1. Finančný agent je oprávnený vykonávať v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 zákona o FSaFP finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu vo vzťahu k nasledovným službám:

2. Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania  klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.

3. Finančný agent je oprávnený poskytovať klientovi finančné sprostredkovanie podľa ods. 1 tohto článku Podmienok za podmienok ustanovených platnou právnou úpravou (najmä zákon o FSaFP, ZCP, Delegované nariadenie), Dohodou a ďalšími článkami týchto Podmienok.

 

Článok IV

Pravidlá činnosti Finančného agenta v styku s klientom

1. V súlade so zákonom o FSaFP, ako aj ZCP je Finančný agent povinný vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou, čestne, spravodlivo a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

2. Finančný agent nie je oprávnený poskytovať inú investičnú službu ako:

a) poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo

b) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania;

a nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.

3. PFA v sektore kapitálového trhu vykonáva finančné sprostredkovanie na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť Salve Finance ako navrhovateľa  v zmysle zákona o FSaFP.

4. Na Finančného agenta v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia § 28 (všeobecné pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientovi), § 31 (oprávnenie získavať a spracúvať údaje o klientovi), § 32 (náklady na finančné sprostredkovanie), § 35 (posudzovanie klientov), § 36 ods. 1 až 6 (vedenie záznamov) zákona o FSaFP nevzťahujú a použijú sa ustanovenia osobitných predpisov (ZCP a Delegované nariadenie) o:

a) konflikte záujmov,

b) preukazovaní totožnosti klienta a spracovaní osobných údajov,

c) zásadách konania,

d) informáciách adresovaných klientom,

e) testovaní vhodnosti,

f) evidencii dohodnutých práv a povinností Finančného agenta a klienta,

g) poskytovaní správy o poskytovanej službe, vrátane vyhlásenia o vhodnosti klientom,

h) požiadavkách na distribúciu finančných nástrojov,

i) vedení záznamov,

j) zaznamenávaní telefonických hovorov a elektronickej komunikácie.

5. Finančný agent je pri styku s klientom povinný postupovať v súlade s právami a povinnosťami stanovenými v zákone o FSaFP, ZCP a ďalších príslušných právnych predpisov a  v týchto Podmienkach. V prípade rozporu týchto Podmienok a príslušných právnych predpisov má prednosť úprava obsiahnutá v platných právnych predpisoch.

6. Finančný agent je pri styku s klientom povinný konať čestne a svedomito, aby finančné sprostredkovanie bolo v prospech klienta a jeho oprávnených záujmov.

7. Finančný agent je povinný informovať klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou alebo viacerými finančnými inštitúciami a o tom, či tieto písomné zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu a oznámi mu aj obchodné mená týchto finančných inštitúcií. PFA je povinný informovať klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so Salve Finance. Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo, a ak je to odôvodnené pri jej zmene, je Finančný agent povinný klientovi oznámiť:

a) názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak je Finančný agent právnická osoba alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je Finančný agent fyzická osoba,

b) označenie príslušného zoznamu v príslušnom podregistri NBS, v ktorom je Finančný agent zapísaný, jeho registračné číslo a spôsob overenia jeho zápisu v registri,

c) kvalifikovanú účasť Finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa ustanovenia § 6 zákona o FSaFP,

d) kvalifikovanú účasť osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa ustanovenia § 6 zákona o FSaFP alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Finančného agenta,

e) postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania Finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania,

f) výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe.

8. Finančný agent je vyššie uvedené informácie tohto článku Podmienok (ďalej aj len ako „Informácie“) povinný klientovi poskytnúť:

a) písomne,

b) úplne, presne, pravdivo, zrozumiteľne, jednoznačne, prehľadne a nezavádzajúco,

c) v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku,

d) bezplatne,

e) v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

pričom takéto informácie, v prípade ak sú poskytované neprofesionálnemu klientovi musia byť zároveň:

9. Finančný agent je povinný poskytnúť neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby, a to:

a) informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a

b) ďalšie dôležité informácie týkajúce sa zmluvy o poskytnutí finančnej služby

(ďalej aj len ako „Informácie na porozumenie charakteru a rizikám finančnej služby“), ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk v časti Klientská zóna.

10. Informácie a  Informácie na porozumenie charakteru a rizikám finančnej služby môže Finančný agent poskytnúť klientovi na inom trvanlivom médiu ako je listinná podoba, ak:

a) poskytovanie informácií na tomto trvanlivom médiu je vhodné vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa finančné sprostredkovanie poskytuje neprofesionálnemu klientovi,

b) neprofesionálny klient si z ponuky poskytnutia informácií v písomnej forme alebo na inom trvanlivom médiu vopred zvolil túto formu poskytnutia informácií.

Informácie a Informácie na porozumenie charakteru a rizikám finančnej služby možno poskytnúť klientovi prostredníctvom webového sídla, ak:

a) takéto webové sídlo je určené osobitne pre klienta alebo ak poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na obchod medzi Finančným agentom a klientom,

b) klient súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla,

c) klient bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám a

d) tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi klient mohol oboznámiť.

(vyššie uvedené spôsoby poskytovania informácií ďalej spolu aj ako „Poskytovanie informácií“).

11. Poskytovanie informácií s použitím iného trvanlivého média ako je listinná podoba alebo prostredníctvom webového sídla sa považuje za vhodné vo vzťahu k podmienke uvedenej vo vyššie uvedenom písm. a) ods. 10 tohto článku Podmienok (písm. a/: „takéto webové sídlo je určené osobitne pre klienta alebo ak poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na obchod medzi Finančným agentom a klientom“) ak je dôkaz, že klient má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že klient na účel uzavretia zmluvy o finančnej službe poskytol Finančnému agentovi adresu elektronickej pošty.

12. Informácie môžu byť poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom aj ústne, ak o to klient požiada alebo ak je potrebné uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby bez zbytočného odkladu. Po uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby musia byť tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytnuté spôsobom podľa § 33 ods. 7 zákona o FSaFP.

13. Ak Finančný agent predkladá neprofesionálnemu klientovi informácie, ktoré porovnávajú finančné služby alebo finančné inštitúcie, musia byť splnené tieto podmienky:

a) porovnanie musí mať význam a musí byť objektívne a predkladané čestným spôsobom,

b) musia byť uvedené zdroje informácií použitých pri porovnaní,

c) musia byť uvedené fakty a predpoklady použité pri porovnaní.

14. Ak sa informácie poskytované neprofesionálnemu klientovi odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí v nich byť výslovne uvedené, že daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

15. Finančný agent je povinný klientovi ponúknuť len takú finančnú službu, ktorá je pre neho vhodná. Za týmto účelom je Finančný agent povinný vykonať posúdenie klienta, resp. posúdenie vhodnosti/primeranosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Finančný agent je povinný poskytnúť klientovi odbornú pomoc, informácie a odporúčania, ktoré sú pre neho vhodné s ohľadom na informácie zistené podľa predchádzajúcej vety tohto odseku a článku Podmienok.

16. V informáciách poskytovaných klientom Finančný agent nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov žiadneho iného príslušného orgánu spôsobom, ktorý by vytváral mylný dojem, že tento orgán podporil alebo schválil finančné služby, vo vzťahu ku ktorým Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie.

17. Finančný agent, ktorý vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, je povinný zabezpečiť verejnú prístupnosť údajov o svojom zápise v registri, najmä registračné číslo a deň, od ktorého je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie.

18. Salve Finance ako navrhovateľ v zmysle zákona o FSaFP je povinný na požiadane potenciálneho klienta alebo klienta poskytnúť mu údaje podriadenom finančnom agentovi v rozsahu registračné číslo, názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu.

19. Ustanoveniami § 33 odsekov 1 až 20 zákona o FSaFP nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov upravujúce poskytovanie informácií.

20 Za konanie Finančného agenta, ktoré je v rozpore s odsekom 1 tohto článku Podmienok sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne, alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta; to neplatí, ak platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody:

a) je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,

b) nebráni plneniu povinnosti Finančného agenta konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

21. Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním finančnej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, Finančný agent je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.

22. Za konanie Finančného agenta, ktoré je v rozpore s ustanoveniami § 73b ods. 1 ZCP a § 71l ZCP sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré

a) umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie finančnej služby, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a

b) nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami Finančného agenta konať v súlade s § 73b ods. 1 ZCP.

23. Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak sú splnené tieto podmienky:

a) je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane k úrovni poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody, najmä:

b) neprináša priame výhody Salve Finance ani PFA, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby prinášal skutočný prospech aj príslušnému klientovi,

c) je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo nepeňažným výhodám.

24. Finančný agent je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 23 tohto článku Podmienok priebežne počas celého obdobia, v ktorom platí alebo prijíma poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu.

25. Finančný agent je povinný, ak je to potrebné preukázať, že všetky poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody, ktoré zaplatil alebo prijal, sú určené na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta a na tento účel je povinný

a) viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných Finančným agentom od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb,

b) zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré Finančný agent zaplatil alebo prijal, alebo ktoré plánuje využiť, zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných príslušnému klientovi a opatrenia prijaté s cieľom neoslabiť schopnosti Finančného agenta konať so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

26. Finančný agent je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté od tretej osoby poskytnúť klientovi informácie o

a) úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 21 tohto článku Podmienok, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované alebo prijímané Finančným agentom v súvislosti s investičnou službou poskytovanou klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,

b) skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak Finančný agent nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,

c) skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení Finančným agentom v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom.

27. Finančný agent je povinný informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov, a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov.

28. Finančný agent je povinný zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely.

29. Finančný agent je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti Finančného agenta. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je Finančný agent povinný odmietnuť. Totožnosť klienta je možné preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient Finančnému agentovi osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva Finančný agent finančné sprostredkovanie, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý finančná inštitúcia, pre ktorú Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie pridelí klientovi a autentifikačným údajom, ktorý takáto finančná inštitúcia dohodne s klientom alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

30. Finančný agent je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať Finančnému agentovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, Finančný agent je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.

31. Finančný agent je povinný uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej desať rokov od skončenia obchodu.

32. Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje Finančný agent klientom musia byť jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné.

33. Finančný agent je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v zrozumiteľnej forme informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o:

a) Finančnej inštitúcií a ňou poskytovaných službách,

b) finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov s ohľadom na identifikovaný cieľový trh,

c) mieste výkonu služby,

d) všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.

34. Ak Finančný agent poskytuje klientovi investičné poradenstvo, Finančný agent je povinný včas pred poskytnutím investičného poradenstva informovať klienta o tom, že

a) sa poradenstvo poskytuje na závislom základe,

b) je poradenstvo založené na širšej analýze alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a najmä, či rozsah finančných nástrojov je obmedzený na finančné nástroje vydané alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke väzby so Salve Finance alebo PFA alebo iné právne vzťahy alebo obchodné vzťahy, ako napríklad zmluvné vzťahy, ktoré sú také úzke, že by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva,

c) sa poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných Finančným agentom klientovi.

35. Finančný agent je povinný klientovi spolu s ponukou finančnej služby v sektore kapitálového trhu poskytnúť v súlade s ustanovením § 73c a 73d ZCP a článkov 36 a článkov 44 až 53 Delegovaného nariadenia:

a) Informácie o investičnej službe v rozsahu podľa ustanovenia § 73d ZCP.

b) Informácie o podmienkach dohody podľa článku 46 Delegovaného nariadenia;

c) Informácie o investičnej spoločnosti a jej službách pre klientov a potenciálnych klientov podľa článku 47 Delegovaného nariadenia;

d) Informácie o finančných nástrojoch podľa článku 48 Delegovaného nariadenia;

e) Informácie o ochrane finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta podľa článku 49 Delegovaného nariadenia;

f) Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch podľa článku 50 Delegovaného nariadenia;

g) Informácie poskytované v súlade so smernicou 2009/65/ES a nariadením (EÚ) č. 1286/2014, v prípade, ak sa uvedená povinnosť uplatňuje.

36. Finančný agent je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča a posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta. Salve Finance svojou distribučnou stratégiou zaviedol vhodné opatrenia na získavanie informácií pre Finančných agentov, ako aj opatrenia na porozumenie charakteristikám a cieľovému trhu každého finančného nástroja, vo vzťahu ku ktorým vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy uzatvorenej s finančnou inštitúciou.

37. Pri poskytovaní investičného poradenstva je Finančný agent povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. Finančný agent pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov, len ak celkový balík je vhodný pre klienta.

38. Finančný agent je povinný vykonať posúdenie vhodnosti a následne klientovi vybrať finančnú službu pre neho vhodnú alebo vykonať posúdenie primeranosti v prípade vykonávania výlučne prevzatia pokynu klienta v súlade s platnou právnou úpravou.

39. V súlade so zákonom o FSaFP je Finančný agent povinný počas celej doby výkonu činnosti finančného sprostredkovania spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a rovnako je povinný vykonávať činnosť finančného sprostredkovania len prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne spôsobilé a dôveryhodné.

 

Článok V

Postup finančného agenta pri výbere finančnej služby vhodnej pre klienta

1. Finančný agent pri výbere finančnej služby vhodnej pre klienta postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi ako aj v súlade s distribučnou stratégiou Salve Finance. Salve Finance distribučnou stratégiou zaviedol vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby si Finančný agent bol vedomý povahy, vlastností, vrátane nákladov a rizík investičných služieb a finančných nástrojov, ktoré vybral pre svojich klientov a aby dokázal posúdiť, berúc do úvahy náklady a zložitosť, či rovnocenné investičné služby alebo finančné nástroje môžu vyhovovať profilu klienta, pričom Finančný agent musí byť vždy schopný túto skutočnosť preukázať.

2. Posúdenie klienta a vyhodnocovanie vhodnej finančnej služby:

a) Finančný agent je povinný zabezpečiť, aby pred vykonávaním finančného sprostredkovania v sektore kapitálový trh mal k dispozícii všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese finančného nástroja vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja. Finančný agent je pred poskytnutím finančného sprostredkovania povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča a zároveň je aj povinný posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.

b) V prípade, ak Finančný agent poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnený predpokladať, že pokiaľ ide o produkty, transakcie a služby, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient, klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí na účely vykonania finančného sprostredkovania. Keď takáto investičná služba pozostáva z poskytnutia investičného poradenstva profesionálnemu klientovi v zmysle platných právnych predpisov, Finančný agent je oprávnený predpokladať, že klient je z finančného hľadiska schopný znášať všetky súvisiace investičné riziká, ktoré zodpovedajú investičným cieľom takého klienta.

3. Posudzovanie vhodnosti pri poskytovaní investičnej služby investičného poradenstva:

a) Posudzovanie klienta:

i) Finančný agent je povinný pri poskytovaní finančného sprostredkovania v sektore kapitálový trh v prípade, ak poskytuje klientovi službu investičného poradenstva, vykonať test vhodnosti na základe nižšie uvedených ustanovení tohto článku Podmienok.

ii) Finančný agent je v zmysle ustanovenia § 73f ZCP povinný pre účely vykonania testu vhodnosti získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné, so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.

iii) Finančný agent je povinný zabezpečiť, aby informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta v oblasti investícií zahŕňali nasledujúce informácie, pokiaľ sú primerané povahe klienta, povahe a rozsahu poskytovanej služby a druhu produktu alebo plánovanej transakcie, vrátane ich zložitosti a rizík, ktoré s nimi súvisia:

iv) Informácie o finančnej situácii klienta zahŕňajú v prípade potreby informácie o zdroji a výške jeho pravidelného príjmu, jeho aktívach vrátane likvidných aktív, investícií a nehnuteľného majetku a o jeho pravidelných finančných záväzkoch.

v) Informácie o investičných cieľoch klienta zahŕňajú v prípade potreby informácie o období, počas ktorého chce klient držať investíciu, o jeho preferenciách, pokiaľ ide o rizikovosť investície, jeho rizikovom profile a o účeloch investície.

vi) V prípade, ak Finančný agent nezíska pri poskytovaní služby investičného poradenstva od klienta požadované informácie, neodporučí klientovi investičné služby ani finančné nástroje.

vii) Finančný agent nie je oprávnený klienta odrádzať od poskytovania potrebných informácií.

viii) Finančný agent je oprávnený opierať sa o informácie, ktoré mu poskytli jeho klienti, pokiaľ si nie je vedomý alebo pokiaľ by si nemal byť vedomý, že tieto informácie sú zjavne neaktuálne, nepresné alebo neúplné.

ix) Dôvodom posudzovania vhodnosti je umožniť Finančnému agentovi konať v najlepšom záujme klienta.

x) Finančný agent pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov, len ak celkový balík je vhodný pre klienta. Finančný agent sa pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré odporúča klientom, primerane riadi ustanoveniami ZCP, pričom je povinný zohľadniť povahu finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh, pre ktorý sú finančné nástroje a služby určené. Je povinný vhodne identifikovať a zhodnotiť okolnosti a potreby klientov, ktorým má v úmysle finančný nástroj alebo službu ponúkať alebo odporúčať, aby zabezpečil, že záujmy klientov nie sú ohrozené v dôsledku obchodného nátlaku alebo finančného nátlaku. V rámci tohto procesu je povinný identifikovať skupinu klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele príslušný finančný nástroj alebo služba nie je vhodná.

xi) Salve Finance poskytuje osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, informácie o predaji finančných nástrojov a ak je to vhodné, aj informácie o ich pravidelnom preskúmavaní za účelom podpory preskúmavania finančného nástroja osobami, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje.

xii) Finančný agent nie je oprávnený vytvárať nejednoznačnosť alebo nejasnosť ohľadom svojej zodpovednosti v procese posudzovania vhodnosti investičnej služby alebo finančného nástroja. Pri uskutočňovaní posudzovania vhodnosti jasne a jednoduchou formou informuje klienta, že dôvodom posudzovania vhodnosti je umožniť Finančnému agentovi konať v najlepšom záujme klienta.

xiii) Finančný agent získava od klientov informácie, ktoré sú pre neho potrebné, aby porozumel podstatným skutočnostiam týkajúcim sa klienta a aby mal primeraný dôvod určiť, že pri náležitom zohľadnení povahy a rozsahu poskytovanej služby konkrétna transakcia, ktorá sa má odporučiť alebo uzavrieť v rámci poskytovania služby správy portfólia, spĺňa tieto kritériá:

pričom Finančný agent je tieto skutočnosti povinný zaznamenať.

xiv) Finančný agent je povinný podniknúť všetky náležité kroky na zabezpečenie toho, aby zhromaždené informácie o klientoch boli spoľahlivé. To zahŕňa okrem iného:

xv) Pri poskytovaní služby investičného poradenstva Finančný agent nie je oprávnený odporučiť klientovi obchod ani sa rozhodnúť obchodovať, keď žiadna zo služieb alebo nástrojov nie je pre klienta vhodná.

xvi) Pri poskytovaní investičného poradenstva, ktoré zahŕňa zámenu investícií, a to buď predajom nástroja a nákupom iného alebo využitím práva na zmenu vo vzťahu k existujúcemu nástroju, Finančný agent zhromaždí potrebné informácie o existujúcich investíciách klienta a odporúčaných nových investíciách a urobí analýzu nákladov a prínosov zámeny tak, aby mohla odôvodnene preukázať, že výhody zámeny prevažujú nad nákladmi.

b) Vyhodnocovanie posúdenia klienta a spôsob výberu vhodnej finančnej služby pre klienta:

Finančný agent je pri vyhodnocovaní Posúdenia klienta a výbere vhodnej finančnej služby pre klienta povinný postupovať podľa nasledovných pravidiel:

i) Salve Finance na základe uzatvorených zmlúv s finančnými inštitúciami má zavedené vhodné opatrenia a postupy na to, aby od finančnej inštitúcie získala všetky potrebné informácie o produktoch, ktoré zamýšľa ponúkať klientom a aby plne pochopila tieto produkty pri súčasnom zohľadnení úrovne zložitosti a rizík súvisiacich s produktmi, ako aj povahy, rozsahu a zložitosti príslušnej obchodnej činnosti Finančného agenta.

ii) Salve Finance pravidelne prehodnocuje mechanizmy finančného sprostredkovania, aby bol schopný zabezpečiť, že tieto mechanizmy sú stále, platné a aktuálne. V prípade potreby Salve Finance mechanizmy finančného sprostredkovania zmení. Salve Finance v prípade potreby rovnako zmení najmä distribučnú stratégiu vzhľadom na výsledok prehodnotenia mechanizmov finančného sprostredkovania. Salve Finance pri prehodnocovaní svojich mechanizmov finančného sprostredkovania vždy overuje, či sa vykonáva finančné sprostredkovanie produktov v prospech určeného cieľového trhu.

iii) Salve Finance pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré budú ponúkané alebo odporúčané na príslušnom cieľovom trhu, dodržiava postupy a opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými ustanoveniami ZCP najmä tých, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov, posúdenia vhodnosti a primeranosti, prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod a účinného riadenia konfliktu záujmov, pričom tieto postupy osobitne zohľadnia, ak Finanční agenti majú v úmysle ponúkať nové finančné nástroje alebo zavádzajú zmeny v poskytovaných službách.

iv) Salve Finance pravidelne preskúmava a aktualizuje postupy pre vytváranie a správu finančných nástrojov, aby bola zachovaná odolnosť a vhodnosť pre im určený účel.

v) Salve Finance opätovne a pravidelne preskúmava finančné nástroje, ktoré distribuuje a služby, ktoré poskytuje, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh. Salve Finance zhodnotí, či finančný nástroj alebo služba je aj naďalej v súlade s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu a či distribučná stratégia je naďalej vhodná. Salve Finance prehodnotí cieľový trh alebo aktualizuje postupy vytvárania finančného nástroja, ak zistí, že cieľový trh pre určitý finančný nástroj alebo službu bol nesprávne identifikovaný, alebo že finančný nástroj alebo služba už nespĺňa podmienky identifikovaného cieľového trhu, najmä ak sa finančný nástroj stane nelikvidným alebo jeho cena je veľmi volatilnou v dôsledku trhových zmien.

c) Vyhlásenie o vhodnosti:

i) Pri poskytovaní investičného poradenstva Finančný agent poskytne neprofesionálnemu klientovi správu, ktorá obsahuje prehľad poskytnutého poradenstva, ako aj informácie, do akej miery sú poskytnuté odporúčania vhodné pre neprofesionálneho klienta vrátane toho, ako spĺňajú ciele klienta a jeho osobné pomery vzhľadom na požadovanú dĺžku investície, znalosti a skúsenosti klienta a postoj klienta voči riziku a jeho schopnosť znášať stratu.

ii) Finančný agent je povinný upozorniť klienta na informácie, či si odporúčané služby alebo nástroje bude pravdepodobne od neprofesionálneho klienta vyžadovať pravidelné preskúmanie mechanizmov a tieto informácie zahrnie do správy o vhodnosti.

iii) Finančný agent pred poskytnutím finančného sprostredkovania poskytne klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté investičné poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.

iv) Ak sa zmluva o kúpe alebo o predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti pre klienta vopred, Finančný agent je oprávnený poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je klient viazaný takouto zmluvou, ak sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

a) klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti pre klienta bezodkladne po uzatvorení transakcie a

b) Finančný agent poskytol klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie o vhodnosti pre klienta.

v) Finančný agent je povinný informovať klienta, že bude pravidelne uskutočňovať hodnotenie vhodnosti pre klienta, pričom pravidelné oznámenie v zmysle tohto článku Podmienok bude obsahovať aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.

vi) Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný pre klienta, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná pre klienta, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.

vii) V prípade, ak Finančný agent poskytuje službu, ktorá zahŕňa pravidelné posúdenia vhodnosti a správy o vhodnosti, správy nasledujúce po poskytnutí prvej služby sa môžu vzťahovať len na zmeny príslušných služieb alebo nástrojov a/alebo pomery klienta a nemusia sa v nich opakovať všetky podrobnosti prvej správy.

viii) V prípade, ak Finančný agent poskytuje pravidelné posúdenie vhodnosti na účely zlepšenia služby, preskúmava vhodnosť poskytnutých odporúčaní aspoň raz ročne. Frekvencia takého posúdenia sa zvyšuje v závislosti od rizikového profilu klienta a druhu odporúčaných finančných nástrojov.

ix) V prípade, ak na základe Posúdenia klienta Finančný agent vyhodnotí, že finančná služba je pre klienta vhodná, predloží klientovi vyhlásenie o vhodnosti prostredníctvom Investičného dotazníka.

4. Posúdenie primeranosti pri poskytovaní investičnej služby prijímania a postupovania pokynov klienta: 

a) Posudzovanie klienta:

i) Finančný agent je pri poskytovaní investičnej služby prijímania a postupovania pokynov klienta povinný určiť, či má daný klient potrebné skúsenosti a znalosti na to, aby porozumel rizikám spojeným s produktom alebo investičnou službou, ktoré sú ponúkané alebo o ktoré sa žiada pri posudzovaní, či investičná služba je pre klienta primeraná.

ii) Finančný agent je oprávnený predpokladať, že profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby porozumel rizikám spojeným s tými konkrétnymi investičnými službami alebo transakciami, alebo s druhmi transakcie alebo produktu, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient.

b) Vyhodnocovanie posúdenia klienta a spôsob výberu vhodnej finančnej služby pre klienta:

i) Finančný agent je povinný požiadať klienta, aby mu klient poskytol informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu alebo služby tak, aby Finančný agent mohol posúdiť, či predpokladaná investičná služba alebo produkt sú pre klienta primerané. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov v posúdení sa zváži, či je celkový balík pre klienta primeraný.

ii) Keď sa Finančný agent na základe informácií získaných podľa predchádzajúceho bodu i./ tejto časti Podmienok domnieva, že produkt alebo služba nie sú pre klienta primerané, na uvedené klienta upozorní. Uvedené upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

iii) Ak klient neposkytne Finančnému agentovi požadované informácie alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa svojich znalostí a skúseností, Finančný agent ho upozorní, že nie je schopný určiť, či predpokladaná služba alebo produkt sú pre neho primerané. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

c) Vyhlásenie o primeranosti:

i) Finančný agent je povinný uchovávať záznamy o vykonaných posúdeniach primeranosti, ktoré zahŕňajú:

pričom Finančný agent je tieto skutočnosti povinný zaznamenať.

5. Pravidelné posúdenie vhodnosti:

a) Finančný agent vykonáva pravidelné posúdenie vhodnosti k investičným produktom. Informácie v súlade s článkom 52 ods. 5 Delegovaného nariadenia zverejňuje Salve Finance na svojom webovom sídle  – www.salve.sk v časti Klientská zóna, a to nasledovnom rozsahu:

b) Po vykonaní každého pravidelného posúdenia vhodnosti predloží Finančný agent klientovi  správu o vhodnosti,  ktorá sa môže vzťahovať len na zmeny príslušných služieb alebo nástrojov a/alebo pomery klienta a nemusia sa v nej opakovať všetky podrobnosti prvej správy o vhodnosti vypracovanej v súvislosti s poskytnutím prvej služby.

 

Článok VI

Konflikt záujmov

1. V súlade s ustanovením § 27 zákona o FSaFP je Finančný agent povinný prijať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi jeho štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu a jeho zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie a osobami prepojenými s Finančným agentom vzťahom kontroly a ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom.

2. Finančný agent si plní povinnosti podľa ods. 1 tohto článku Podmienok postupom, ktorý je zverejnený na webovom sídle Salve Finance – www.salve.sk v časti Klientská zóna.

 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

Salve Finance spracúva osobné údaje klienta v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu, za účelom, po dobu a za ďalších podmienok uvedených na webovom sídle Salve Finance – www.salve.sk v časti Klientská zóna.

 

Článok VIII

Zodpovednosť za škodu

1. Finančný agent je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania.

2. Finančný agent musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri. Toto poistenie musí kryť aj škody nahlásené po skončení platnosti poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania v čase platnosti tejto poistnej zmluvy. Limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z výšky poistného plnenia. Ak ide o Finančného agenta, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu alebo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a limit poistného plnenia pre toto poistné krytie v poistnej zmluve musí byť najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 850 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

 

Článok IX

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Finančný agent je povinnou osobou v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred financovaním terorizmu“) pri vykonávaní finančného sprostredkovania, s výnimkou finančného sprostredkovania neživotného poistenia, na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa Zákona o ochrane pred financovaním terorizmu. Salve Finance na účely vykonávania práv a povinností povinnej osoby podľa Zákona o ochrane pred financovaním terorizmu vypracovala Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktorým sa riadi pri plnení zákonných povinností povinnej osoby v zmysle Zákona o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý sa v celom rozsahu vzťahuje aj na činnosť PFA.

 

Článok X

Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania

1. V prípade, ak klient nie je spokojný s vykonávaním finančného sprostredkovania zo strany Finančného agenta, je oprávnený:

a) podať Finančnému agentovi sťažnosť:

Finančný agent je povinný vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti; v odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musia byť oznámené dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

b) ďalšie práva a povinnosti pri vybavovaní sťažností sa spravujú Reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený a dostupný v písomnej forme v sídle Salve Finance a na webovom sídle www.salve.sk v časti klientská zóna ako Reklamačný poriadok. V prípade, ak klient nie je spokojný so spôsobom vybavenia sťažnosti má tento právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Uvedené môže urobiť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=SK

c) V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je oprávnený obrátiť sa na spotrebiteľský rozhodcovský súd.

d) Klient má rovnako právo riešiť spor vzniknutý následkom finančného sprostredkovania prostredníctvom príslušného súdu SR.

 

Článok XI

Etické princípy finančného sprostredkovania

V záujme ochrany práv klientov a v záujme zvyšovania kvality poskytovanej služby sa Finančný agent pri poskytovaní finančného sprostredkovania riadi Etickým kódexom ako súborom pravidiel profesijnej etiky ustanovujúcich morálne princípy správania sa, ktorý je zverejnený a dostupný v písomnej forme v sídle Salve Finance a na webovom sídle Salve Finance - www.salve.sk v časti Klientská zóna.

 

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na Dohody uzatvorené od 1.1.2020.

2. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzatvorenej Dohody.

3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Salve Finance – www.salve.sk a účinnosť voči jednotlivému klientovi dňom podpisu Dohody.

4. Znenie týchto Podmienok môže Salve Finance v prípade potreby meniť či doplňovať. Zmenu je Salve Finance povinný klientovi oznámiť na svojom webovom sídle – www.salve.sk  a/alebo e-mailom, a to najmenej šesťdesiat (60) dní pred dňom, kedy má návrh zmien nadobudnúť účinnosť. V prípade, že klient nebude s návrhom zmien týchto Podmienok súhlasiť, je oprávnený z tohto dôvodu ukončiť Dohodu výpoveďou s výpovednou dobou 30 dní, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane Dohody. Ak do nadobudnutia účinnosti zmien klient Dohodu nevypovie, bude sa návrh zmien Podmienok považovať zo strany klienta za odsúhlasený.

5. Právne vzťahy medzi stranami Dohody, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

6. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné, neúčinné alebo zdanlivé, namiesto neplatných, neúčinných alebo ničotných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa takémuto ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť, neúčinnosť alebo ničotnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.


Aktualizované 27.12.2019